Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

109.- NHỨT CHUYỂN

(Tịnh 36 giờ)

NGỌC giao về trẻ, khá cần trau,

HOÀNG xót thương đời, dạ úa xào,

THƯỢNG hạ đẳng-b́nh giồi bổn-tánh,

ĐẾ huyền-vi chuyển phải cần lao;

GIÁO dân tu tịnh đường Thiên-Đạo,

ĐẠO vẫn nơi tâm, chớ khác màu,

NAM Á chuyển xây trong nháy mắt,

PHƯƠNG Âu biến động, đổi thay màu.

* * *

Nhứt điểm chơn linh khá hiểu rành,

Hoành câu tợ nguyệt luyện tu phanh,

Thiên-đường con trẻ cần siêng bước,

Địa-ngục lánh xa, Đạo khởi-hành;

Phản chiếu tâm trung cần sửa tánh,

Hồi-quang nê-địa hổ long giành,

Đường tu cần-mẫn đừng phai lợt,

Thường tịnh tứ thời có lẽ thành.

* * *

       Truyền tân-pháp nhứt kỳ thường tịnh,

       Giữ Tiên-Thiên phải định chơn-thần,

              Tứ thời xem xét bản thân,

Điển-quang trau-luyện lần lần phát minh.

       Đường Thiên-Đạo công-tŕnh, công-quả,

       Nẻo Tam-Kỳ phụ-họa chơn-truyền,

              Vô-vi t́m kiếm hữu duyên,

Nhiệm-mầu huyền-bí chỉ truyền nơi tâm.

       Biển thường lặng minh-châu mới hiện,

       Luyện nhứt kỳ vận chuyển ngũ-hành,

              Tam nguơn thường tụ luyện phanh,

Khí triều định tánh, thật-hành đừng lơi.

       Muốn đạt được cơ Trời đâu dễ,

       Tự ḷng con chớ nệ nhọc-nhành,

              Đạo thành thường tịnh tam canh,

Nguơn-thần lặng lẽ, điển thần Thầy trao.

       Thầy chuyển con hiệp vào Ṭa-Thánh,

       Tập rèn con ra lănh vai tuồng,

              Từ đây thiên-mạng tṛn vuông,

Xả thân v́ Đạo một khuôn tu hành.

       Ḱa lố thấy nhơn-sanh c̣n khổ,

       Nọ con hiền t́m chỗ cứu đời,

              Từ đây con trẻ nghe lời,

Thầy đây dẫn-dắt đến nơi Đạo thành.

       Đạo để cứu nhơn-sanh buổi khổ,

       Đạo vớt người thoát chỗ hiểm-nghèo,

              Con là thiên-mạng, rán trèo,

Theo Thầy hiệp sức lựa vèo độ dân.

       Phối là hợp thay thân nơi thế,

       Để lo hành luật-lệ Thầy giao,

              Hiệp cùng huynh đệ một màu,

Thường ngày hội hiệp Thầy giao chơn-truyền.

 

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh