Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

108.- HIỆP H̉A ÂM DƯƠNG

THÁI-Cực, lưỡng-nghi vạn pháp thông,

THƯỢNG thừa luyện kỷ đắc giai không,

ĐẠO truyền pháp chưởng vô-vi đắc,

TỔ nấu kim-đơn nhứt nhựt đồng.

       Ngày hôm nay đây Ơn-Trên đă xây-chuyển bánh phép vô-vi cứu thế cả sanh-quần hầu để đạt đặng lư chơn-không để phân trược thanh cho rơ nguồn cảm giác.

       Vậy mỗi hiền-đồ khá tường-tri để phân biện hống-diên, đặng ḥa chơn-khí nhứt âm, nhứt dương sanh nhơn tạo, mới thấy rơ nguồn vô-vi đại-giác đó mỗi hiền-đồ!

Vô-vi chánh pháp thức đời mê,

Luyện-kỷ âm dương thủ kư tề,

Đại-dược kim-đơn cơ giải-thoát,

Khỏi ṿng lục-đạo đặng về quê.

Về quê cảnh báu với hư-không,

Diên hống âm dương nhứt điểm đồng,

Mở khiếu đảnh lư an thể dược,

Hườn đơn tụ-hội hiệp chơn đồng.

* * *

       Luyện hống diên nên ḥa hiệp nhứt,

       Nơi đảnh lư tận lực xây vần,

              Chuyển xây bánh phép lục-thông,

Pháp-luân thường chuyển nội-công cho rành.

       Lọc cho khỏi mùi tanh, khí trược,

       Hiệp âm dương kiều thước ô-giang,

              Đảnh lư xây lại bỉ-bàng,

Cung trảng, giáp-tích, lư-quan kết thành.

       Luyện cho kỹ, luyện thành trạch-nữ,

       Luyện pháp-luân lưu sử danh đề,

              Tạo Tiên, tác Phật về quê,

An-nhàn cảnh báu tiến kề chơn tâm.

       Đắc nhứt, Đạo thâm-thâm diệu-diệu,

       Pháp vô-vi bí-yếu đắc thành,

              Lữ-quan, giáp-tích cho nhanh,

Xây ṿng cốc-đạo, chuyển thành anh-nhi.

       Nấu kim-đơn vô-vi nhứt điểm,

       Đắc vĩ-lư, pháp-tiệm Đạo thành,

              Xây ḷ bát-quái trược thanh,

Càn lên Khôn địa giựt-giành Khảm Ly.

       Luyện kư-tế lắm th́ thiên địa,

       Nơi nê-hườn thông thạo pháp-luân,

              Thượng tuần kư-tế từ tuần,

Lo xây chơn hống nấu chung thuốc thần.

       Luyện cho kỹ ân-cần đắc nhứt,

       Lửa riu-riu đánh thức mộng hồn,

              Càn khôn vũ-trụ học ôn,

Các nơi tụ hợp bảo tồn đắc sanh.

       Rồng đắc điểm lẹ nhanh Hổ phục,

       Hội-hiệp đồng thúc-giục rán tu,

              Quả công luyện-kỷ đền bù,

Tu đơn đắc Thánh, vẹt mù phá tan.

       Nơi khiếu trung nê-hườn tụ đảnh,

       Đạo muốn thành phải lănh chơn tu,

              Vô-vi bí-pháp công-phu,

Là kỳ hội-ngộ đắc phù kiển-quang.

       Luyện lưỡng mục huy-hoàng trụ cốt,

       Thâu tâm viên phải cột ngựa hồng,

              Đó là pháp Đạo nhiệm-thông,

Phải toan bắt nó, cọp rồng xuống lên.

       Giao một hiệp, tuổi tên bảng ngọc,

       Đạo muốn thành lừa-lọc bảy, ba,

              Hiền nào có chí nhẫn-ḥa,

Th́ toan lo liệu hiệp ḥa âm dương.

       Hội thần đó trên đường lưỡng mục

       Tu đắc đơn qui-túc cho thành,

              Nếu mà chẳng biết lo nhanh,

Th́ sao qui-phục Đạo thành kỳ ba?

* * *

Chơn hống âm dương nhứt điểm th́,

Đạo thành tu luyện đến tâm qui,

Nhơn giai nhứt điểm kỳ trung măn,

Thế-sự vạn nan kư-tế th́.

       Thượng-Tôn cho mỗi chư hiền thấu đáo, v́ sự vô-vi bí-pháp đó là không phải dễ, nhưng phải khẩu-quyết tâm truyền mới đặng thành chánh-quả. Nhưng Đạo vô-vi không phải tầm thường mà để hở khẩu trung th́ bị các chơn-âm xen vào mà học Đạo, tức nhiên ngày kia sẽ tung hô mở ra mối Đạo chánh-pháp đó mỗi hiền-đồ!

       Vậy Thượng-Tôn sơ-lược cho mỗi hiền rơ sự vô-vi bí-pháp hầu sau Ơn-Trên sẽ dạy bảo thêm.

THÁI-THƯỢNG ĐẠO-TỔ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh