Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

107.- TÁNH MẠNG SONG TU

CAO như Kim-Khuyết: chỗ Thầy ngồi,

ĐÀI tại tâm con: ấy vị ngôi,

GIÁO lư toàn chơn, con cố học,

CHỦ trương chí-thiện, trẻ năng giồi;

KHAI minh chánh-giáo tan mờ ám,

ĐẠO hóa nhơn-sanh hết bại tồi,

TAM-Giáo, Ngũ-Chi Thầy thống-nhứt,

KỲ truyền hạnh-ngộ phục qui hồi.

QUI hồi cựu-vị bổn-căn nguyên,

NGUYÊN thỉ các con tại thượng-thiên,

NHƠN vật muôn loài đồng nhứt lư,

LOẠI h́nh vạn hữu tánh không riêng;

HIỆP liên đoàn-kết như xâu chuỗi,

NHỨT điểm biến thành vũ-trụ kiền,

CHƠN lư của Thầy là tuyệt-đối,

TRUYỀN miên vô tận diệu-linh huyền.

       Những sự vật trên thế-gian nầy đều ẩn-tàng một lư thiên-nhiên. Bổn-phận các con xuống trần nầy, dù Đạo hay đời cũng đều tầm học những lư ấy trong muôn loài vạn vật.

       Bởi vậy, nền khoa-học văn-minh nhờ tầm lư trong những sự vật mà phát-minh được những đồ văn-minh vật-chất hiện nay đó! C̣n các con trong nhà tôn-giáo cũng phải tầm lư trong sự vật để tu học đúng theo câu “Cách vật trí tri” của Khổng-Thánh đă dạy các con trong nhân-loại từ ngàn xưa đó!

       Cách-vật nghĩa là tầm ṭi, kinh-nghiệm trong sự vật đến chỗ tột lư, khỏi sự nghi-hoặc nữa. Muốn cách-vật th́ phải trí-tri.

       Trí là trí-thức bên ngoài ở sự học tập trong các sự vật để hiểu biết mở-mang. C̣n tri là tri-thức về phần nội tâm, phải nhờ sự yên-tịnh lẳng-lặng mới phát huệ, tự hiểu hết lư thiên-nhiên huyền-diệu ấy.

       Bởi thế, trong những đạo-thể hữu h́nh, Thầy xấp-bày trước mắt các con. Trong tôn-giáo của Thầy như là h́nh-thể tam đài; trong mỗi đài bề nghi-thức khác nhau, đều ẩn vào một lư Đạo cao-siêu.

       Phận các con tu học cần phải t́m hiểu những lư ấy để thực hành.

       Trong Bát-Quái-Đài, nơi Thiên-Bàn, các con phải tầm lư để học trong sự vật trên ấy, coi tại sao phải thờ quả càn-khôn? Tại sao Thiên-Bàn có năm cấp? Đông b́nh? Tây quả? Tả dương? Hữu âm? Tại sao cúng bông, trà, rượu? cùng thắp năm cây hương?

       Những lư ấy con cần phải đạt hiểu để thấu đến chơn-lư vô-vi chơn-đạo đó các con! V́ rằng, về đạo-thể, như Tân-Luật, Pháp-Chánh-Truyền cùng tất cả nghi-thức hữu h́nh để các con dùng trí-thức thi-hành phận-sự bồi công lập đức.

       C̣n về chơn-đạo vô-vi là để các con lập vị thành ngôi. Bởi vậy, các con chỉ tu theo bề thể-đạo hữu-h́nh th́ con chỉ được phước đức mà thôi. Muốn đạt đến chỗ vị ngôi th́ phải tu về chơn-đạo vô-vi.

       V́ thế, Thầy hằng khuyên các con trên đường Đạo luôn luôn phải song tu mới hoàn-toàn đến chỗ tuyệt-khổ đại-đồng là mức tuyệt-vời của nền chơn-đạo vô-vi của Thầy đó mỗi trẻ!

Đạo-thể hữu-h́nh con lập công,

Vô-vi Chơn-Đạo mới tṛn xong,

Vị ngôi phản bổn ngày tṛn phận,

Đắc phẩm Phật, Tiên hưởng phước hồng;

Thầy đă cạn bày trong lư sự,

Con cần hiểu biết thực-hành xong,

Tương-quan hai lẽ cần lo đủ,

Kết-quả tương-lai tuyệt-khổ đồng.

 

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh