Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

106.- GIỚI ĐỊNH HUỆ

       Đạo cũng như đời, con muốn làm một việc nào hay một nghề-nghiệp chi, th́ trước có một phương-pháp rơ-ràng để thi-hành, th́ việc ấy mới thành-công kết-quả được.

       Ví như người thợ kia có đủ phương-tiện là: bào, đục, cưa, nhưng thiếu phương-pháp hay th́ cũng khó trở nên lành nghề được.

       Các con tu đây cũng vậy, nếu các con không hiểu rơ phương-pháp tu thân luyện kỹ cho đúng-đắn th́ dù cho con có phương-tiện là thân h́nh tráng-kiện, chịu đựng được gian khổ, tâm chí nhẫn nại bền-bỉ, nhưng con thiếu phương pháp tu hành, th́ dù cho con tu đến ngàn năm cũng không kết quả được.

       Phương-pháp tu thân luyện Đạo là tu giới, định, huệ. Phương-pháp nầy Thầy đă dạy cho các con lâu lắm rồi, nhưng Thầy chưa chỉ rơ chính danh của nó. Nay Thầy nhắc lại cho các con cần nhớ, nhắc lại cơi ḷng, để thực-hành cho đúng theo phương-pháp Thầy dạy đây, th́ đường Đạo các con sẽ thành công, kết quả rực-rỡ vinh-quang vô cùng.

       Xác phàm các con tạo ra tội lỗi do tham, sân, si. Tham, sân, si ở trong thân, khẩu, ư. Các con muốn diệt trừ tam độc, chỉ có phương-pháp tu giới, định, huệ nầy mới diệt trừ được tham, sân, si mà thôi.

       Con giữ tṛn qui-giới th́ diệt được ḷng tham.

       Con biết định-tịnh rồi th́ con diệt được tánh sân.

       Khi con nhập-định phát huệ rồi th́ con diệt được tâm phàm si-mê muội ám.

Phương-pháp Đạo Thầy trẻ thực-hành,

Thực-hành cho đúng sẽ nên danh,

Tham, sân, si trẻ không c̣n nữa,

Giới, định, huệ nầy sẽ đắc thành.

Tu học nhắc ḷng điều ác tránh,

Hành-tŕnh nhớ dạ việc ngay lành,

Con ôi! Một kiếp hy-sinh trọn,

Đường Đạo tiến lên đến cảnh thanh.

* * *

       Cơ nhập-định Tiên-Thiên Đại-Đạo,

       Phương-pháp nầy Thầy bảo các con,

              Nữ nam cố-gắng hành tṛn,

Đạt tầm cho được Đạo-chơn của Thầy.

       Giới, Định, Huệ phương nầy diệu-pháp,

       Mỗi con cần luyện-tập cho nên,

              Quyết tu phải vững chí bền,

Cố công mài sắt ắt nên kim vàng.

       GIỚI, qui-giới con toan vẹn giữ,

       Giới cấm ngăn sự dữ, điều tà,

              Giới răn, con chớ ĺa xa,

Hành y Ngũ-Giới mới là tṛn tu.

       Sự tội lỗi do đâu mà có,

       Bởi Thân kia, Khẩu nọ, Ư con,

              Tạo ra tội lỗi bằng non,

Ấy là tam độc: Tham, Sân, Si nhiều.

       Nên Thầy dạy qui-điều ngũ-giới,

       Cho các con soi rọi nhắc ḷng,

              Nhắc ḷng ngũ-giới hành xong,

Cũng như nước đục lóng trong nhờ phèn.

       Sự cúng lạy con nên sốt-sắng,

       Trừ nghiệp Thân cho đặng tinh-anh,

              Kệ-kinh miệng đọc ḷng thành,

Để trừ nghiệp Khẩu, khỏi sanh năo phiền.

       Con ngày đêm tâm thiền cầu-nguyện,

       Để diệt trừ vọng-niệm Ư tà,

              Tứ thời trẻ rán gần xa,

Nh́n ngay Thiên-Nhăn th́ là thần gom.

       Tu như vậy th́ con kết quả,

       Thân đặng an th́ dạ định yên,

              ĐỊNH là nhập-định tham-thiền,

Lóng ḷng trong sạch lặng yên tâm-thần.

       Con dập tắt lần lần ngọn lửa,

       Ngọn lửa ḷng rán chữa cho yên,

              Dẹp hết tư-lự ưu-phiền,

Mở mang thần-trí diệu-huyền thông-tri.

       Định chơn-thành vô-vi học Đạo,

       Định trí tâm rơ thạo chánh đường,

              Định được sáng tỏ như gương,

Huệ tâm khai mở con đường điển-quang.

       Con đạt huệ, Đạo vàng sáng-suốt,

       HUỆ nghĩa là thông-thuộc các điều,

              Cũng như đèn tỏ nhờ khêu,

Rơ tường Chơn-Đạo cao-siêu của Thầy.

       GIỚI, ĐỊNH, HUỆ dạy bày cặn kẽ,

       Các con đồng lớn bé ghi đồng,

              Ngày đêm tu học hành xong,

Đạo gần kết-quả, Thầy mong con thành.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ kim viết CAO-ĐÀI

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh