Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

105.- THÂU THẦN ĐỊNH TRÍ

THANH thao diễn bố cảnh trần-ai,

Y thửa lời đây diệt sắc tài,

ĐỒNG thọ giáo-truyền cơ bí-quyết,

TỬ hiền, tử thảo gánh gồng vai.

* * *

THÁI dương ánh rọi chín từng mây,

THƯỢNG học từ xưa kết tạo gầy,

ĐẠO đức rán ǵn câu Thánh-Huấn,

TỔ lâm đàn nội khá nghe đây.

Đạo đức giồi-trau chữ phạm-vi,

Tu thân sửa tánh chẳng hề ly,

Tam-huê tụ đảnh an nhuần gội,

Phước-đức diệu-huyền hiểu thức-tri.

Thức-tri cơ Đạo máy huyền-vi,

Hổ giáng long thăng pháp diệu tri,

Chín cửu huờn đơn cho kín-cẩn,

Thông tường lư nhiệm lẽ mầu vi.

* * *

       Tam-Kỳ khai truyền ban thế tục,

       Cơ sảy-sàng giục-thúc kẻ trần,

              Đắp xây nền móng tân-dân,

Danh lưu hậu thế rạng ngần thanh-cao.

       Muốn rơ đặng vàng thau lừa-lọc,

       Lọc trược thanh cố học huyền-vi,

              Làm sao rơ đặng vô-vi,

Chơn-truyền tân-pháp thông-tri đắc thành.

       Mỗi phận sự y hành lời dạy,

       Mỗi việc chi phải trái xét suy,

              Thông-tri mối Đạo vô-vi,

Cửu huờn nhứt khiếu rán thi đức tài.

       Dẹp lục-dục hằng ngày luyện tập,

       Cho hống-diên thâu-thập điều hay,

              Thông-tri mối Đạo hoằng khai,

Cơ Trời vận chuyển thiên khai phản hồi.

       Phá nhứt khiếu tâm giồi học-thức,

       Pháp-Chánh-Truyền kíp-kíp cần trau,

              Muốn nên một đấng anh-hào,

Phải lo tu-luyện ra vào thảnh-thơi.

       Nay Thượng-Tôn chỉ dạy cho mỗi thiên-ban là tay hướng-đạo để thâu thần định trí. V́ cơ Đạo của Thầy là một tôn-giáo tân-pháp chơn-truyền để nhơn-sanh nhuần gội mà tu dưỡng tánh tâm. Mỗi thiên-ban trong giờ rảnh cần nên nhập tịnh.

       Nầy mỗi thiên-ban! Khi huờn tam-bửu, phá cửu-khiếu th́ sẽ thông-tri chơn-truyền đạo-đức, th́ phải kềm chế tâm viên ư mă sẽ đạt được lục-thông.

       Những ngày thiên-ban đă tham-thiền nhập-định, nay kết thành, Thượng-Tôn chấm vào sổ vàng, nhưng khi hồi gia-đ́nh th́ mỗi vị trong tứ thời kềm chế để dẹp tan lục-dục thất-t́nh. Nếu để nó vào th́ khó mong đạt Đạo, v́ lục-dục phá rối mỗi thiên-ban, làm ư-tưởng chẳng chánh đáng, làm cho bê-trễ việc Đạo.

       Nếu mỗi vị kềm được th́ sẽ trở thành lục-thông, thiên-ban mới sáng-suốt, quang-minh phát huệ, được hiểu chơn-truyền của Cha Trời.

       Dầu cho Thầy cùng Phật, Tiên, Thánh, Thần tá trần mà không kết thành tam-huê tụ đảnh th́ cũng khó về ngôi vị được.

       Từ đây, chư thiên-ban rán trau-luyện tinh-thần cho đầy đủ. Kể từ đây, vị nào trường-trai tuyệt dục, để có tịnh kỳ ba mươi sáu giờ và bảy mươi hai giờ, được nhập Định-Nguơn-Đường để nhập tịnh mỗi tuần là thất nhựt, nếu vị nào liên-tiếp được đôi tuần tùy ư.

THÁI-THƯỢNG ĐẠO-TỔ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh