Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

104.- KỀM TÂM ĐỊNH TÁNH

THÁI-Cực linh-đăng chiếu sáng ḷa,

THƯỢNG thừa tịnh luyện đạt tinh-hoa,

ĐẠO mầu bí-pháp thâm-thâm diệu,

QUÂN tử chánh tâm hiểu lư xa;

CHƯỞNG đức thành ngôi tṛn quả vị,

GIÁO chơn hành chánh đắc thi-khoa,

THIÊN cơ vận chuyển tuần-huờn giáp,

TÔN kỉnh phụng thờ một Đức Cha.

       Thượng-Tôn nhắc lại đoạn đời sanh-tiền học Đạo của Thượng-Tôn cho chư môn-đệ t́m hiểu triết-lư của những bực giáo-chủ.

       Khi tiên-sanh Thường-Tung sắp lâm chung th́ Thượng-Tôn đến hầu một bên để học hỏi lời cuối cùng của Thầy.

       Thường-Tung hỏi Thượng-Tôn rằng: “Qua nơi cố-hương mà ngừng xe lại, ngươi biết điều đó chưa?

       Thượng-Tôn trả lời rằng: “Qua nơi cố-hương mà ngừng xe, có phải nghĩa là không quên quê cha, đất tổ chăng?”

       Tiên-sanh Thường-Tung khen phải. Lư ấy truyền đến ngày nay, nhưng nhơn-sanh chỉ hiểu biết về lư sự hữu-vi, không thấu-đạt chỗ huyền-vi mầu-nhiệm.

       Nay Thượng-Tôn giải ra lư ấy cho chư môn-đệ nam nữ hiểu tường hầu vững tâm hăng hái, tiến bước thật-hành trên đường Đại-Đạo. Bởi linh-hồn khi có xác-thân dưới trần nầy th́ chẳng khác nào chư môn-đệ có một chiếc xe, ḷng ham vui, tánh háo kỳ, nơi nào cũng muốn tầm đến; nơi đâu thanh-lịch cũng trải qua, xe nầy hư cứ tạo xa khác, trải qua năm bảy chục chiếc xe mà cũng chẳng chán. Đến khi qua nơi cố-hương, sực nhớ lại th́ ngừng xe, có khác nào chư môn-đệ ngừng xe lại là gặp mối Đạo Trời hiện nay, không c̣n muốn trải bước xa-xăm trên đường danh lợi nữa.

       Ấy cũng là duyên lành tiền kiếp nên sớm ngộ Đạo kỳ ba, mặc dù sống trong cảnh đời gian-khổ hạ-nguơn, t́nh thế hằng biến chuyển thăng trầm thay đổi, nhưng nhờ ḷng tâm-đạo, chí hy-sinh, rơ hiểu cơ-mầu đạo-lư, nên bền vững tiến bước hành Đạo đến ngày nay.

       Chư đệ muội phải thực-hành hoàn-toàn trong Ngũ-Chi Đại-Đạo, bắt đầu từ thấp đến cao, từ bực làm người chẳng lành trở lại người hiền rồi lần lần lên đến bực Thần, Thánh, không thể bỏ một cấp bực nào.

       Về phần Nhơn-Đạo, chư môn-đệ thật-hành chưa hoàn toàn chu đáo trong phần Ngũ-Đức, rồi làm sao tiến đến bực Thánh-Nhơn, chớ nói chi đến phần Tiên-Đạo là cơ tu tịnh huờn đơn siêu xuất.

       Nhưng Đạo Trời dĩ-định nền Đại-Đạo phô-khai rộng mở, tất cả vạn pháp đều đem ra truyền dạy, tùy căn cơ sâu cạn của môn-đệ hưởng-ứng theo tŕnh-độ. Bởi thế, mới lắm lúc dạy qua cơ siêu-thoát tu tịnh, lóng ḷng, kềm tâm định tánh, khử trược, lưu thanh, gom thần, luyện kỷ, tu đơn cho mỗi môn-đệ hiểu tường, rồi tùy căn cơ mà thi-hành đạo-pháp.

       Dầu ngày hôm nay chưa thiết-thực thi hành kết-quả, th́ ngày sau cũng tiếp tục đến thành-công kết-quả.

Đại-Đạo rộng khai độ chúng-sanh,

Huyền-vi vạn pháp học thông rành,

Căn-cơ tiến-hóa tùy tŕnh độ,

Môn-đệ nữ nam vẹn đức lành.

* * *

       Ngày kỷ-niệm Thượng-Tôn giáng thế,

       Xuống trần-gian hầu để giáo-truyền,

              Cho trong sanh-chúng Đạo Tiên,

Học tường huyền-pháp cơ Thiên dạy rành.

       Trên hai ngàn năm trăm năm lẻ,

       Mối chơn-truyền c̣n để đến nay,

              Nhưng v́ lư Đạo cao dày,

Sâu-xa huyền-bí, khó rày đạt nên.

       Bởi nhơn-sanh chưa bền chữ tín,

       Bởi ḷng người mắc bịnh trầm-kha,

              Điển linh chơn-tánh lậm tà,

Nên chi đường Đạo khó mà đạt ngay.

       Luyện công-đức hàng ngày tô điểm,

       Lấy công-phu biến chuyển tâm linh,

              Khử trược thể-xác hữu h́nh,

Trau-tria đức tánh tâm-linh lần lần.

       Bởi môn-đệ xác thân nhục-thể,

       Có khác nào trần-thế đa-mang,

              Những điều ô-trược ác tàn,

Thất-t́nh lục-dục lăng-loàn xúi nên.

       Người hiểu Đạo phải bền tâm niệm,

       Kẻ quyết tu tăng-tiến chẳng ngừng,

              Nếu ḷng tâm Đạo hớ-hênh,

Th́ là cám-dỗ thất-t́nh tội gây.

       Nên Thượng-Tôn hàng ngày truyền dạy,

       Tịnh tứ thời hoán-cải tâm linh,

              Gom thần, định tánh cho minh,

Dẹp tan lục-dục thất-t́nh đặng an.

       Th́ sáng tỏ hồi-quang phản chiếu,

       Th́ tinh-thần rơ hiểu Đạo mầu,

              Ấy nhờ tự-giác bền lâu,

Nhờ tâm định-tịnh mới hầu nên công.

THÁI-THƯỢNG LĂO-QUÂN

Chưởng-Giáo Đạo Tiên

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh