Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

103.- ĐỊNH THẦN NHẬP TỊNH

NGỌC-HOÀNG chúa-tể cả càn-khôn,

THƯỢNG-ĐẾ là Cha hết các hồn,

GIÁO ĐẠO sửa đời nên mỹ-tục,

NAM BANG hạnh ngộ phước lưu tồn;

CAO-ĐÀI cứu độ toàn sanh-chúng,

QUỐC-ĐẠO Việt-Nam được thế tôn,

GIỀNG MỐI tề-gia con rải giống,

NGŨ CHÂU t́m học Phật Tiên ngôn.

PHẬT, Tiên ngôn-luận khuyến-răn đời.

TIÊN bút nhiệm-mầu, chớ tưởng chơi,

THÁNH-Huấn, Thánh-Ngôn lời cạn lư,

THẦN cơ diễn dạy khắp nơi nơi;

ĐỒNG tâm nhứt trí lo hành-đạo,

LAI đáo Dậu niên được thảnh-thơi,

HỘ mạng các con cơn biến-loạn,

ĐÀN tiền nam nữ khá y lời.

Y lời Thầy dạy, trẻ nên công,

HÀNH Đạo hy-sinh phải hết ḷng,

LỜI dạy tận tường, con khá nhớ,

THẦY truyền khẩu-quyết, trẻ hành xong;

THÁI dương cùng với chơn-âm hiệp,

B̀NH tịnh chơn-tâm phước huệ đồng,

HẠNH ngộ Cao-Đài qui vị cũ,

HƯỞNG đời nhàn-lạc cảnh non Bồng.

* * *

       Biển êm-lặng minh-châu mới hiện,

       Tâm con thường như biển gió giông,

              Muốn yên con phải lóng ḷng,

Kềm tâm định tánh mới mong gom thần.

       Diệt phàm tâm, ân-cần điều ấy,

       Sát lục-trần, việc ấy mới yên,

              Thất-t́nh dấy động liền liền,

Con trừ cho tuyệt, tọa-thiền mới an.

       Muốn tu tịnh, phải toan bền chí,

       Sửa sang ḷng, đừng nghĩ việc đời,

              Không buồn, không giận, không chơi,

Không ham, không mến, tứ thời kềm tâm.

       Đừng dục-vọng bị lầm lục-đạo,

       Ǵn tâm không, chẳng chút lo chi,

              Mới mong học Đạo vô-vi,

Tham-thiền định-tịnh thấu tri diệu-huyền.

       Vạn sự khởi đầu tiên rất khó,

       Con bền gan trước nhỏ, lớn sau,

              Ban đầu trí rất lao-xao,

Con siêng năng tịnh th́ mau định thần.

       Con nằm ḷng bài nầy, khi ngồi tịnh, con niệm câu nầy: “Xin Đại-Từ-Phụ bố hồng-ân cho con trẻ được định thần, được minh-tâm kiến-tánh, sau đắc nhị xác thân”.

       Đây là bài học thứ hai nghe các con! Mỗi con cần học thuộc ḷng dầu chưa nhập tịnh.

 

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh