Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

102.- BÀI VỞ SON

NGỌC-Kinh Thầy ngự chẳng an ḷng,

HOÀN(G) cảnh các con thể gió Đông,

THƯỢNG giới Phật Tiên đều náo động,

ĐẾ truyền sắc-lịnh trẻ hành xong;

KIM ngôn Thầy giáng con ghi dạ,

VIẾT dạy lư mầu, rán hiểu thông,

CAO trí dắt-d́u đàn thấp trí,

ĐÀI Nam danh rạng giống Tiên Rồng.

       Thầy cho các con một bài vở son nam nữ học chung để đắp nền lập vị cho vững vàng rồi Thầy dạy dứt phàm tâm, diệt thất-t́nh lục-dục, chơn tâm tỏ rạng, sẽ hành chơn-đạo mới đạt lư mầu.

       Lời minh thệ con nguyền ghi tạc,

       Quyết chí tu giải-thoát muội-mê,

              T́m đường chơn-đạo quày về,

Công đầy, quả đủ vị quê phản hồi.

       Nay con rơ cảnh đời giả tạm,

       Vật-chất nầy như đám phù-vân,

              Dầu con tột bực trên trần,

Đến kỳ rồi cũng xác thân tan tành.

       Giáo-lư Thầy dạy rành hư thiệt,

       Giả cùng chơn con biết hai đường,

              Đường về Bạch-Ngọc ṭa chương,

Đường xuống địa-ngục Diêm-Vương A-Tỳ.

       Con quyết ǵn tam-quy ngũ-giới,

       Để kềm ḷng tấn tới Đạo mầu,

              Thượng-thừa con quyết lo âu,

Kềm tâm định tánh minh-châu sáng ngời.

       Thầy thấy con nặng đời hơn Đạo,

       Đạo hai phần, đời tạo tám phần,

              Con ôi! Phải bớt việc trần,

Sáu phần lo Đạo, bốn phần đời thôi.

       Học chơn-đạo, việc đời lần bớt,

       Bớt tranh đua, nhà tốt, của nhiều,

              Bớt ham vật-chất mỹ-miều,

Bớt lần tham-vọng, sớm chiều kềm tâm.

       Đường chơn-đạo cao-thâm huyền-bí,

       Trước phải toan lập vị đắp nền,

              Đắp nền vững chắc thành nên,

Cột kèo ráp dựng, vách phên khó ǵ.

       Bài vở son nầy ghi học nhớ,

       Để hành tṛn bài vở sau nầy,

              Muốn nên, con phải nghe Thầy,

Muốn nên, con phải đủ đầy đức-tin.

       Luyện hư-vô huyền-linh thấu đạt,

       Pháp nhiệm-mầu tri giác tự tâm,

              Đạo là diệu-diệu, thâm-thâm,

Nếu c̣n dục-vọng phàm tâm xen vào.

       Trường Thiên-Đạo cần trau tu luyện,

       Luyện tánh tâm phát-triển tinh-thần,

              Nhờ Thầy bố-hóa hồng-ân,

Điển-quang chiếu diệu nguơn-thần sáng chưng.

 

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh