Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

101.- PHÁT TRIỂN ĐỨC TÁNH TỐT

THÁI dương chiếu diệu sáng soi cùng,

THƯỢNG đức là đời vẹn hiếu trung,

LĂO ấu tuân-hành tṛn sứ-mạng,

QUÂN thần toại hưởng phước đồng chung;

CHƯỞNG hoa ắt trổ đơm hoa đẹp,

GIÁO thiện từ nhiên lẽ thiện tùng,

ĐẠO đức tảng nền trên thế-sự,

TIÊN bang có thuở hội tương-phùng.

       Con người ở thế-gian chỉ thấy cái sống trước mặt mà không hay cái chết ở sau lưng. Bởi vậy, kẻ thế thường hay dám làm những sự tội lỗi gian-ác để tranh danh đoạt lợi mà sống, không ngờ cái sống ấy đi đến chỗ chết.

       Những bực giác-ngộ th́ t́m lẽ hằng-sống trong sự chết, nên mới dám trọn hy-sinh để ra hành-đạo, v́ đă hiểu lẽ hư thiệt ở trần nầy đều là giả tạm phù-vân, có chi là bền-bỉ, chỉ có đạo-đức là lẽ thật thôi.

       Bởi vậy, chư môn-đệ ở vào buổi cuối hạ-nguơn nầy sớm ngộ được Đại-Đạo thật rất hữu duyên lành. Vậy luôn luôn phải sáng suốt nhận định trong việc Đạo để tiến đến mức thành công. Cần nhứt là phải dứt bỏ hẳn sự ham muốn tranh đua về vật-chất. Bởi sự ham muốn là nguồn gốc của sự tội lỗi đau khổ.

       Người tu cần phải tham-thiền nhập-định, lóng ḷng trong sạch, tâm linh mới được sáng suốt. Vậy chư môn-đệ phải rán phát triển đầy đủ những đức-tánh tốt và siêng cần trong việc tu tịnh, v́ có tịnh yên th́ tinh-thần mới phát huệ.

       Đời càng xáo trộn, người Đạo cần phải luôn luôn yên tịnh tâm-hồn tiếp điển lành, cho cơi thế-trần mau phục hồi lại cảnh Thánh-Đức Thượng-Nguơn.

Đời khổ, rán tu tịnh-định yên,

Tham-thiền mới rơ máy linh-huyền,

Lóng ḷng trong sạch tường cơ diệu,

Rơ được mầu-vi cảnh hạo-thiên.

* * *

         Tu tâm luyện tánh cho bền,

Bền ḷng trau sửa th́ nên vẹn toàn.

         Mười hai đức-tánh truyền ban,

Người tu hành đúng phục hoàn thiện căn.

         Một là mở rộng ḷng nhơn,

Rộng t́nh bác-ái yêu thương vạn loài.

         Hai là kềm tánh hằng ngày,

Ôn-ḥa vui-vẻ, chớ gay-gắt ḷng.

         Ba là có tánh khoan-dung,

Rộng ḷng tha-thứ nhau cùng những cơn.

         Bốn là dũng-cảm chẳng sờn,

Vẹn ǵn chí-khí đại nhơn ư thành.

         Năm là trọn đức hy-sanh,

Gian-lao khổ cực cam đành chẳng nao.

         Sáu là tự-tín một màu,

Không dời, không đổi, không nao-núng ḷng.

         Bảy là thiện-cảm ḥa đồng,

Kẻ yêu, người mến, ngoài trong kỉnh v́.

         Tám là bền chí gắng ghi,

Chơn tâm vững chắc sau th́ nên công.

         Chín là thanh-nhă sạch trong,

Công-b́nh chẳng bợn, cơi ḷng yên vui.

         Mười là học Đạo nhiễm mùi,

Từ-bi là đức-tánh người chơn tu.

         Mười một cương-quyết khư-khư,

Tánh không sè sụt, chớ từ việc ngưng.

         Mười hai là đức hiến dâng,

Hiến dâng mọi việc để tuân lịnh Trời.

         Mười hai đức-tánh rạng ngời,

Thực hành y đúng Đạo Trời sáng danh.

THÁI-THƯỢNG LĂO-QUÂN

Chưởng-Giáo Đạo Tiên

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh