Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

100.- ĐỊNH NGHĨA CHUYỂN HÓA LONG HOA

Chuyển-hóa, Lăo đây định-nghĩa rành,

Chuyển là nỗ lực để vươn ḿnh,

Chuyển đời xáo-trộn ra ô-trược,

Chuyển Đạo phân minh rơ bạch thanh;

Chuyển cá thành rồng bay khỏi nước,

Chuyển phàm hóa Thánh thoát ṿng danh,

Chuyển như vũ-bảo, rồi mưa đổ,

Chuyển cả thân tâm được trọn lành.

* * *

       Chuyển thế-cuộc tang-thương biến đổi,

       Chuyển nhơn-tâm tự hối ăn-năn,

              Chuyển xoay máy Tạo thăng bằng,

Chuyển cơ Đại-Đạo hóa hoằng năm châu.

       Chuyển cùng khắp hoàn cầu biến động,

       Chuyển cơ Thiên nhứt-thống Đạo Trời,

              Chuyển cho nhân-loại thức thời,

Chuyển sang Thánh-Đức lập đời Thuấn Nghiêu.

       Chuyển thân phàm sớm chiều lo liệu,

       Chuyển tâm linh rơ hiểu diệu-huyền,

              Chuyển thành hai chữ Tiên-Thiên,

Long-Hoa Chuyển-Hóa chọn hiền, phân hung.

       Nh́n cuộc đời lao-lung biến đổi,

       Xem nhơn-sanh nhiều nỗi nạn tai,

              Biết tu, cứ thẳng đường ngay,

Lập-trường Chơn-Đạo Cao-Đài nhứt tâm.

 

TRƯỜNG-CANH THÁI-BẠCH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh