Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

99.- CHUYỂN HÓA LONG-HOA

       Các con nam nữ ôi! Máy tạo xoay vần, cơ Trời luân chuyển, sự đă đến tự-nhiên phải đến, dù các con muốn hay là không muốn cũng chẳng thế được.

       Con ôi! Ḱa đồng hồ từ từ phải trải qua trong sáu mươi giây mới tṛn một phút; rồi trải qua sáu mươi phút mới trọn một giờ. Cuộc tuần-huờn cũng thế, kim mới chỉ tám giờ mà tâm phàm dục-vọng các con muốn đến mười hai giờ, nào được đó con!

       Thầy biết tâm các con cả thảy, nên Thầy dùng biết bao pháp độ để d́u-dắt các con đến giờ phút hôm nay. Thầy không quản lời con oán-trách chê-bai rằng Thầy gạt-gẫm các con. Nếu chẳng thế, rồi làm sao hôm nay các con có c̣n vững-vàng bước Đạo đến ngày nầy.

       Nếu con suy cho cạn, nghĩ cho cùng, các con mới thấy ḷng thương yêu của Thầy đối với các con là vô lượng, vô biên đó vậy.

       Ngày giờ hôm nay, các con nh́n tường thế-cuộc, đoán rơ tri cơ thế nào. Thầy đă hội đủ Phật, Tiên, Thánh, Thần nơi Thiên-Đ́nh để quyết định ngày đại-lễ Chuyển-Hóa Long-Hoa cho đúng với cơ tuần-huờn vận chuyển.

       Chuyển tâm phàm trở nên tâm Thánh,

       Hóa long, cù, cá, trạnh ... nhờ tu,

              Long-Hoa Chuyển-Hóa Tư đầu,

Hoa-Long Đại-Hội kề hầu Dần theo. (Nhâm Dần)

       Canh gà măn, chó, heo chộn-rộn,

       Tư, Sửu sang, chốn chốn tơ ṿ,

              Niên Nhâm-Dần đáo, cần lo,

Mùa gặt sắp đến, vựa kho lúa đầy.

       Xuân rồi Hạ, Thu đây Đông măn,

       Chánh-giáo Thầy tỏ rạng như gương,

              Ngoạt kỳ nhựt định, con tường,

Lịnh ban nam nữ lo bương kịp kỳ.

       Thầy mở Đạo để qui Tam-Giáo,

       Truyền Ngũ-Chi Đại-Đạo phục nguyên,

              Lễ thành Hội-Thánh Tiên-Thiên,

Hành y Tân-Luật, Chơn-Truyền Thầy ra.

       Cửu Nhị ức con Ta xuống thế,

       Nhựt cần lo, chớ trễ công-phu,

              Con ôi! kiếp tạm bóng cu,

Vâng lời Thầy dạy rán tu kiếp nầy.

       Mạng tánh con do Thầy ban bố,

       Sơ chi sơ Thượng-cổ thiện-từ,

              Bác-ái, nhưng dạ vô-tư,

Lễ nầy do lịnh Ngọc-Hư-Cung truyền.

       Khai giáo-lư Tiên-Thiên hoằng hóa,

       Thập điều qui chung cả các con,

              Lục thông, thất bửu ǵn tṛn,

Yên tâm vững dạ mới c̣n vị ngôi.

* * *

(Chiết hoán-thủ song thất lục bát kết thành bài thi tứ cú:)

Chuyển-Hóa Long-Hoa Canh-Tư niên,

Mùa Xuân, chánh ngoạt, lịnh Thầy truyền,

Lễ thành cửu nhựt, con vâng mạng,

Sơ bát lễ khai, thập lục yên.

 

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh