Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

98.- QUAN-NIỆM LIÊN-HIỆP CHI-PHÁI

       Quan-niệm về sự liên-hiệp chi-phái trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ có bốn phần quan trọng:

       1.- Về quan-niệm (tôn-giáo đạo-đức thuần-túy).

       2.- Về lập-trường (đạo-đức thuần-túy).

       3.- Về đường lối hành-đạo.

       4.- Về phương-châm hành-đạo.

1.- Về quan-niệm (tôn-giáo đạo-đức thuần-túy):

       Đạo Cao-Đài là một tân tôn-giáo do Đức Thượng-Đế dùng huyền-cơ diệu-bút hoằng khai tại nước Việt-Nam để cứu khổ, cứu nạn toàn cả nhân-loại khắp trên mặt địa-cầu này.

       Sự cứu khổ, cứu nạn ấy chỉ bằng sự giáo dục đạo-lư, và hướng dẫn thực hiện đạo-lư cho con người giác-ngộ về lành đến chí chánh, chí chơn, chí thiện, chí đức.

2.- Về lập-trường (đạo-đức thuần-túy):

       Người nhập-môn vào Đạo phải giữ vững lập trường duy nhứt của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Bởi nền Đại-Đạo là một nền tôn-giáo lớn, có mục-đích cao cả là đưa nhân-loại đến cơ tuyệt-khổ đại-đồng.

       Hơn nữa, thể theo đức trọn lành của Đức Chí-Tôn, chỉ có mừng và thương đối với toàn cả nhân-loại.

       Ở thế-gian nầy, những người đă sớm biết giác-ngộ về lành th́ mừng giùm cho người ấy sẽ được siêu-thoát về cảnh Thiên-Đàng; c̣n người c̣n mê-sa trong lục-dục thất-t́nh, th́ thương giùm cho người ấy sẽ bị đọa địa-ngục.

       V́ thế, người tu trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ phải giữ vững lập-trường duy nhứt là thuần-túy đạo-đức mà thôi. Lập-trường nầy dựa trên căn-bản: công-b́nh, từ-bi, bác-ái của Tam-Giáo: Nho, Thích, Đạo.

3.- Về đường lối hành-đạo:

       Về đường lối hành-đạo có ba điều mục quan-trọng cần thi-hành y đúng:

a)      Vị Chí-Tôn, vị nhơn-sanh vi căn-bản.

b)      Thực hiện đúng căn-bản chơn-truyền của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.

c)      Thiệt-hành đúng-đắn tôn-chỉ và mục-đích của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.

Ba mục này, Thánh-Sư giải nghĩa cho hiểu rơ:

       a) Vị Chí-Tôn, vị nhơn-sanh vi căn-bản là lấy thánh-ư Đức Chí-Tôn và ư kiến, nguyện-vọng chánh đáng của nhơn-sanh hợp lại làm căn-bản cho đường lối hành-đạo của cơ Đạo. Như vậy, sự hành-đạo của cơ Đạo mới thuận Thiên-ư và hợp nhơn-tâm. V́ cơ Đạo kiến tạo trên cơ sở nhân-loại, để t́m phương giải-thoát nhân-loại.

       Đức Chí-Tôn cũng v́ nhân-loại mới lập Đạo, cho nên vị nhơn-sanh làm căn-bản.

       b) Thực hiện đúng căn-bản chơn-truyền của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Căn-bản chơn-truyền là Tân-Luật, Pháp Chánh-Truyền, Đạo-Luật của Thầy dạy hồi mới khai Đạo, Thánh-Ngôn Hiệp-Tuyển và những Thánh-Giáo trước sau đúng với chơn-lư. Cho nên toàn đạo phải thiệt-hành đúng căn-bản chơn-truyền ấy, như vậy mới thật là người tu theo Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, mới đắc kỳ sở-nguyện của ḿnh.

       Toàn đạo phải thiệt-hành một luật, một pháp ấy để thống-nhất tinh-thần, tư-tưởng và hành-vi hầu thuận tiến đến sự liên-hiệp toàn chi-phái.

       c) Thiệt-hành đúng-đắn tôn-chỉ và mục-đích của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Tôn-chỉ và mục-đích là đường đi và lối nhắm duy-nhứt của người tu trong Đại-Đạo. Bởi vậy, toàn đạo phải thực-hành đúng-đắn tôn-chỉ và mục-đích đó.

4.- Về phương-châm hành-đạo:

       Về phương-châm hành-đạo có ba điểm quan-trọng:

       a) Phải thực-hiện liên-giao đoàn-kết lẫn nhau trong toàn chi-phái để củng cố tinh-thần thương yêu chân thành trong đại gia-đ́nh Đại-Đạo.

       b) Phải thật sự bảo vệ Đạo, bảo vệ Hội-Thánh, bảo vệ nhơn-sanh. Phải tôn-trọng, tương-trợ, thân-ái lẫn nhau trên mọi phương diện từ vật-chất đến tinh-thần.

       c) Phải khiêm-tốn học hỏi lẫn nhau, hướng dẫn, chỉ bảo lẫn nhau, trau-giồi kinh-nghiệm lẫn nhau để lần nâng cao tŕnh-độ đạo-lư cho nhau, hầu đủ khả-năng để hướng dẫn nhơn-sanh đến cơ tuyệt-khổ đại-đồng.

Quan-niệm dạy rành liên-hiệp qui,

Thực-hành cho đúng lư Tam-Kỳ,

Mới là thành tựu cơ qui nhứt,

Trọng-trách Tiên-Thiên khá rơ tri.

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh