Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

97.- CHƠN LƯ QUI NGUYÊN

            Bước vào ngưỡng cửa từ-quang, các con đă giác ngộ được mối Đạo lành. Các con tự nhận rằng các con ngày nay đă thức tĩnh rồi, nhưng xét ra, Thầy nh́n các con vẫn c̣n mê-muội tánh tâm.

            Nếu các con tĩnh th́ minh-biện sáng-suốt, hành-động thiết-thực với con đường chơn chánh, với lư tưởng cao siêu, tuyệt-luân đạo-đức. Chớ nào phải các con tin Thầy, Mẹ, Thần, Thánh, Tiên, Phật giáng lâm? Mà các con vẫn tin rằng Thầy, Mẹ, Thần, Thánh, Tiên, Phật giáng dạy ở hồng-trần. Không đâu các con!

            Thầy dạy chơn-lư tu thân. Các con biết chơn-lư mà tĩnh-thức lương-tri, chớ nào phải tin Thầy, Mẹ, Thần, Thánh, Tiên, Phật mà thức tĩnh? Nghĩa là các con biết chơn chánh mà thức-tĩnh, không phải tin vào đâu mà thức-tĩnh.

            Phải chăng mùi danh lợi, kim-tiền trước mặt mà nhiều con bị phỉnh gạt, tận tuyệt tấm thân? - Chẳng khác nào loài thú rừng kia v́ bị mồi ngon trong bẫy rập, tưởng dễ đâu thu thập để no ḷng; nhưng bởi thế, thành thử phải vướng cạm chông đắm đuối.

            Ngày nay, Thầy đặt ra mười hai chi-phái là mười hai hạt giống lành để gieo tỉa trên đám ruộng xinh. Giống thóc nào cũng dùng được, nhưng giống th́ trổ trước, giống th́ muộn hơn. Đến khi chín, chỗ th́ trổ sớm, chỗ th́ trổ muộn; nếu các con đem gặt hái đi th́ có bao nhiêu kết quả?

            Chi bằng các con gặt hái từ thửa ruộng, thửa ruộng nào hết thửa ruộng nấy, và chừng hạt thóc trên cánh đồng trổ chín đều, các con gặt hái th́ kết quả vô ngần.

            Nếu v́ dục-vọng, các con muốn đi đến thành công trên bước Đạo, chẳng khác nào nước trong đê đầy tràn mà đê lại nhỏ, th́ nước phải tràn bờ đi.

            Ngày nay, sự ác vẫn c̣n lan rộng, thân tâm các con chưa diệt được mầm sâu chia rẽ, tự-ái, tham, sân, si là chưa hoàn-thiện. Nếu các con muốn đi đến chỗ thành toại, chẳng khác nào đê kia tràn nước.

            Bởi sự ác nhiều, thiện ít; ác nhiều th́ người hướng thiện phải làm thế nào vẫn đi đến chỗ hoàn-thiện đó con!

            Thầy nh́n lại thảm thương cho đàn con c̣n đương khờ-khạo. Thầy dùng chữ thiện, chớ Thầy đâu dùng sức mạnh ở bên ngoài, dầu cho ngày Đạo thành c̣n một đứa trung-chánh với Thầy th́ cũng thành Đạo đó các con!

            Các con muốn làm hạc bay bốn phương trời, sống với một lư-tưởng cao đẹp b́nh quang hay là các con muốn làm kê, sẵn thóc bươi móc kiếm ăn mà nước sôi vẫn kề?

            Sự tu thân của mỗi con là tâm-lư chơn-chánh. Thầy không bắt buộc mỗi con theo; nhưng nầy các con! các con có chí thành, chí kỉnh, trung-thành với việc làm nhỏ-nhặt, th́ các con mới hành-động được việc to-tát. Nếu các con không có một lư-tưởng cao-siêu, một hành-động sáng-suốt, th́ các con làm sao vững đường lối của các con để tiến đến thiên-cơ Thầy định.

            Thầy v́ thương các con, đem lời đạo-đức khuyến-nhủ các con. Các con biết chơn-lư, biết thiện-đức mà theo Thầy, chớ Thầy không đem phép nầy, lực nọ, cùng quyền danh lợi để rù-quến, bắt buộc con theo.

            Con theo đạo-đức mà trước kia con nguyện làm lành lánh dữ, chớ không phải mong muốn điều nầy, lẽ nọ. Cái lẽ mà con mong muốn đến chỗ thành-toại th́ duy chỉ có Thầy là Chúa-Tể Càn-Khôn mới chuyển vận được mà thôi. Dầu cho tài ba ở thế, cũng chẳng qua là tṛ giả tạm hữu-h́nh. Sự nhận thức của con là thanh với trược. Trược là bàng-môn tả-đạo, c̣n thanh ấy là điển Thầy.

            Cũng như con, sự ác ấy là trược, c̣n lời chơn-chánh đạo-đức, làm lành, làm phải ấy là lời Thầy.

            Các con biết thiện và hành động thiện cho hoàn-toàn, th́ các con thấy sự thành toại, mặc dầu các con chưa làm được lành, nhưng các con thốt lời lành và có tư-tưởng lành cũng như các con trở nên gần lành; mặc dầu các con chưa làm việc dữ, nhưng thốt lời dữ và có tư-tưởng dữ, cũng dường như kẻ dữ vậy.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh