Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

96.- TINH THẦN QUI NGUYÊN

            Nầy chư đại-diện các tôn-giáo cùng toàn thể chi-phái trong Đại-Đạo ôi! Bần-Đạo rất hoan-hỉ thấy rơ tinh-thần đạo-đức thuần túy của chư đại-diện đặng tiến đến chỗ qui-nguyên tinh-thần để hội-hiệp cùng Thầy nơi Bạch-Ngọc.

            Xét ra, người ở thế trần nầy, tất cả ai ai cũng có một điểm linh-quang gọi là thiên-tánh. V́ thế, mà Phật gọi "Nhứt thiết chúng-sanh giai hữu Phật tánh".

            Thầy thường dạy "Thầy là các con, bởi trong các con đều có điểm linh-tánh của Thầy". Bởi thế, con người ai ai cũng tốt đẹp thiện-tánh cả, nhưng bởi lục-dục thất-t́nh cám dỗ làm cho con người lắm lúc quên hẳn tánh-linh xưa, mới sanh ra điều tội lỗi.

            Từ khi Thầy khai Đại-Đạo, với cơ thiên biến chuyển nhiều chi phái, đó là thiên-ư định nhiều con đường, nhưng tựu trung cũng gom lên chót núi là chỗ Bạch-Ngọc-Kinh của Thầy ngự.

            Lúc c̣n ở chơn núi cách xa nhau v́ rộng đường đất, nên phận-sự mỗi chi-phái là tay hướng-đạo để d́u dắt nhơn-sanh tiến lên chót núi mà về cùng Thầy.

            Con đường của mỗi chi-phái phải sáng suốt vạch ra để đi sao cho êm ái thuận chiều, hướng-dẫn nhơn-sanh về với Thầy được trọn lành, trọn tốt, th́ sẽ được chấm công to.

            Đường càng gần chót núi th́ chi-phái càng gần-gũi nhau. Bởi thế, ngày hôm nay, trên tinh-thần đạo-đức đă thuận tiến đến chỗ qui-nguyên về Thầy rồi đó!

            Bần-Đạo rất mừng, và mong sao từ đây mỗi chi-phái hay tôn-giáo đồng liên-quan đoàn-kết, thương yêu thành thật với nhau để nương tŕu qua cơn khổ khó trong cảnh đời biến chuyển cuối cùng.

Tinh-thần đạo-đức hiệp qui-nguyên,

Kim cổ, Đông Tây chẳng khác riêng,

Chơn-lư của Trời là có một,

Hiểu rồi phải rán hiệp ḥa liên.

PHÁP-LỰC KIM-TIÊN GIÁO-TÔNG ĐẠI-ĐẠO

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh