Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

    95.- TOA THUỐC TRƯỜNG SANH

       Thầy sanh con, mỗi con sẵn lộc,

       Cây sống nào không gốc đâu con?

              Khắp trong vạn vật sống c̣n,

Do Thầy sanh-hóa bảo-tồn thể-thân.

       Từ vật-chất tinh-thần của trẻ,

       Do Trời Cha đất mẹ dưỡng sanh,

              Ấu-thơ chí đến trưởng-thành,

Hằng mong mạnh khỏe yên lành Thầy vui.

       Nhưng con sống dưới đời bịnh trược,

       Nên thân tâm chẳng được mạnh lành,

              Nay Thầy đem thuốc trường-sanh,

Tiên-Thiên Đại-Đạo cứu lành bịnh căn.

       Bịnh không thuốc càng tăng thêm măi,

       Dù nặng nhẹ cũng phải uống vào,

              Nhẹ th́ thuyên-giảm lành mau,

Nặng th́ trường phục, trước sau cũng lành.

       Duy những con cải canh lời dạy,

       Chê đắng, hôi, ắt phải nguy vong,

              Con ôi! Thầy rất đau ḷng,

Bịnh con chưa mạnh, Thầy không yên ngồi.

       Thuốc Thầy chế đủ rồi trăm vị,

       Tự ḿnh con xét kỹ bịnh con,

              Nhận cho biết chứng hàn ôn,

Để mà ẩm dược linh-đơn của Thầy.

       Tánh nóng nảy, thuốc hay bạch-thủy,

       Bịnh ích-kỷ, dùng vị ái-tha,

              Bịnh táo-bạo, dụng ôn-ḥa,

Vị chơn-lư Đạo trị tà tâm si.

       Bịnh ngờ-vực, trị th́ chánh-tín,

       Vị chơn-thành trị bịnh nghi-nan,

              Thân phàm bịnh trở bá ban,

Thầy đây chế đủ trăm thang thuốc thần.

       Các con ôi! thân tâm mát mẻ,

       Th́ khá toan mau lẹ uống vào,

              Chớ con cứ măi đi rao,

Thầy hay, thuốc giỏi, con sao đặng lành?

       Đói ăn rau, đau lành nhờ thuốc,

       Uống thuốc vào th́ được mạnh lành,

              Nếu con cứ lấy mắt nh́n,

Gọi hay, gọi giỏi mà lành bịnh sao?

       Đạo thực tế, cần trau hiểu lư,

       Nói suông mà chẳng ư thực-hành,

              Khó toan công-quả đắc thành,

Mỗi con nam nữ tiến nhanh Đạo Trời.

       Ngày Long-Hội kỳ thời kế cận,

       Hội Huyền-Đơn sắp dẫn đến nơi,

              Trừ căn tuyệt bịnh của đời,

Thân tâm trong sạch nên người Thánh-nhơn.

       Th́ mới được Thượng-Nguơn hạnh hưởng,

       Vậy mỗi con đức chưởng, công bồi,

              Ngày đêm dạ chớ buông trôi,

Kềm tâm phàm tục, chớ rời Đạo Cha.

       Mỗi ngày phải xét qua mọi việc,

       Mỗi đêm th́ cần biết việc làm,

              Kiểm-điểm tư-tưởng tṛn kham,

Việc làm, lời nói lo toan đủ đầy.

       Đừng vọng-tưởng tà-tây tội lỗi,

       Cứ một ḷng sám-hối ăn-năn,

              Đừng cho vấp phạm lỗi lầm,

Mới là trong sạch cao-thâm Đạo Thầy.

       Muốn được vậy, hằng ngày tin-tưởng,

       Giữ qui-điều liệu-lượng hành xong,

              Ngũ-giới luật Đạo nằm ḷng,

Hiểu thông, hành đúng, nên công khó ǵ.

       Những giới-luật ấy là vị thuốc,

       Cứ hằng ngày uống được th́ nên,

              Con ôi! Cơ Đạo Tiên-Thiên,

Nhờ con cố gắng cần chuyên từ rày.

       Trau thân tâm cho ngay, cho thật,

       Ư vẹn ǵn, âm-chất vun bồi,

              Mới là yên vững thành ngôi,

Long-Hoa được hưởng cảnh đời Thuấn Nghiêu.

 

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh