Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

94.- LINH ĐƠN DIỆU DƯỢC

       Các con ôi! Thầy đối với các con chẳng khác nào một dược-sư đến cứu bịnh trầm-kha, hấp-hối trên giường bịnh.

       Các con xét kỹ, nếu không Thầy trên ba mươi năm giáo hóa, th́ các con hiện giờ phải ra như thế nào?

       Con ôi! Chứng bịnh về thân thể c̣n có người trên trần cứu chữa được, chớ bịnh tinh-thần thật là một bịnh nan-y, ở thế-gian này không làm sao mà cứu-văn nhân-loại trong buổi cuối cùng hạ-nguơn này. Dù cho các con trước kia dùng những toa thuốc gia-truyền của tôn-giáo, th́ không thế cứu chữa bịnh của nhân-loại hiện thời buổi văn-minh cực điểm này.

       Chính tay Thầy c̣n phải qui Tam-Giáo, hiệp Ngũ-Chi, đồng cả chư Phật, Tiên, Thánh, Thần, Hiền để lập lại một chơn-truyền tân-pháp mà cứu chứng bịnh trầm-kha nan-y trong thời hiện-tại này.

       Các con ôi! Biết rơ linh-đơn diệu-dược th́ mỗi con cần phải tự uống vào. Cũng như Thầy đă nói trước khi mới khai Đạo rằng: “Thầy thương các con là chỉ dạy, các con phải cố gắng vâng theo lời Thầy mà thực-hành, th́ mỗi trẻ mới nên được ngôi vị, chớ Thầy không thể bồng ẩm các con trở về ngôi vị được”.

       V́ lẽ đó, các con tự tập luyện. Đói ăn rau, đau uống thuốc. Có như thế, thân tâm con mới được trọn lành, trọn tốt, trong sạch, tinh-anh, mát-mẻ được nghe các con!

       Nếu các con chê thuốc cay, đắng, hôi, rồi làm sao trừ hết những bịnh tật trong tâm-hồn của mỗi con được? Các con phải hiểu rằng ngày Thượng-Nguơn Thánh-Đức, tức nhiên nhân-loại c̣n sống sót lại là những phần-tử tinh-túy, trong sạch, lành mạnh từ thể-xác đến linh-hồn, không c̣n một chứng bịnh nào. Nếu c̣n một chứng bịnh nào sẽ truyền nhiễm. Bởi thế, Thầy hằng dạy các con cần phải khử trược lưu thanh là lẽ ấy.

       Con ôi! Bịnh con hằng trở. Thầy cũng bao phen chế nhiều thứ thuốc hay để trừ tất cả bịnh phàm tâm, tục tánh. Thầy cho các con biết trước, niên Tân-Sửu này mở Đại-Hội Huyền-Đơn để cho thuốc trừ căn, dứt hết bịnh tật trầm kha, để bồi dưỡng từ thể-xác đến linh-hồn cho tinh-anh thuần-túy để bước đến ngày Thượng-Nguơn Thánh-Đức, tức nhiên là Đại-Hội Long-Hoa đó!

       Các con nên hiểu lẽ ấy, rán trường phục ngày đêm những vị thuốc đắng cay để trừ tan bịnh tật.

Thầy thể con tường Đạo của Thầy,

Linh-đơn diệu-dược thật là hay,

Uống vào sẽ được an-lành bịnh,

Trẻ rán vẹn ǵn đủ đức tài.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh