Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

93.- NÊN TRỌNG GIẤY CHỮ

Chín mươi lăm kiếp xuống trần-hoàn,

Khắp nước hoàn-cầu được mở mang,

Văn-tự, ngôn-từ phân định rơ,

Hoàn-toàn sứ-mạng của Trời ban.

       Vậy nơi đàn có ai biết chăng? – Khá bạch để nghiệm lư.

       Vậy câu Kinh: “Cửu thập ngũ hồi, tự lôi trữ bính” là của ai?

       Chư môn-đệ nào biết lẽ huyền-vi ấy? – Chính Thánh-Sư lănh sứ-mạng thiêng-liêng khai-hóa văn-tự trên khắp nước trên địa-cầu này.

       Bởi thế, chẳng những Hán-tự, chư môn-đệ kính trọng mà thôi, chí những chữ nào trên mặt địa-cầu này cũng là do Thánh-Sư hóa kiếp để chỉ giáo mở mang dân trí.

       Bởi thế, người biết tu hành cần phải trọng giấy chữ, bất cứ là chữ nước nào, không nên làm những điều ô-uế trong chữ mà phạm tội, đến những kiếp sau khó mà thông-minh trí-huệ được.

VĂN-TUYÊN THÁNH-SƯ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh