Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

92.- NHỒI QUẢ

             Đây, Lăo giải rơ về sự nhồi quả cho chư đệ muội thấy rằng người tu trọn đời làm lành, làm phải, nhưng ngày kết cuộc cũng phải bị nhồi quả. Để chi? Bởi có nhồi quả trong một kiếp này th́ mới được về ngay với Thầy Mẹ. Bằng không, th́ phải trở xuống trần nhiều kiếp để bồi công trả quả cho đầy đủ.

            Những gương người hy sinh tâm đạo, khi kết liễu đều bị nhồi quả đó, chẳng hạn như Lê-Thế-Trung đă thọ sắc Chưởng-Quản Chơn-Tiên, cho đến Thiện-Tịnh (Huỳnh-Công-Khai) cũng bị nhồi quả khi lâm-chung, nên mới được về với Thầy trong kiếp chót này.

            V́ thời kỳ ân xá, nếu vị nào phát tâm đại nguyện quyết tu về với Thầy Mẹ trong một kiếp này là phải bị nhồi quả. Chư đệ muội hăy xem lại lịch sử của các v́ Giáo-Chủ, thử hỏi Chúa Giê-Su (Jésus Christ) có tội ǵ mà phải chịu đóng đinh trên thập-tự-giá đó?

            Người tu hay lâm nạn, đó là một sự thử thách vàng, thau. Người quyết chí tu hành thực sự, rơ lẽ chánh chơn rồi th́ cũng cứ hy sinh v́ lẽ thật, lẽ phải. Phần xác thịt dù tan ră, chớ linh-hồn vẫn bất diệt trường tồn.

            Lăo thử hỏi, người thế trần có ai sống hoài chăng? Nhưng cố giữ làm sao cho ra người chơn tu đạo-đức thuần-túy, không cho lem-ố thanh-danh Đạo; không v́ danh, chẳng v́ lợi, không một xu hướng nào lôi cuốn được, cứ một ḷng tin tưởng với Thiêng-Liêng là Trời, Phật, Thánh, Tiên, Thần.

LƯ-THÁI-BẠCH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh