Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

    90.- CHƠN-LƯ DUY NHẤT

       Không tôn-giáo nào qua chơn-lư,

       Chơn-lư Trời vô thỉ, vô chung,

              Có từ những thuở vô cùng,

Chơn-lư sáng rỡ khắp cùng thế-gian.

       Chơn-lư ấy Đạo vàng Thầy mở,

       Chơn-lư tường, phổ-độ nhơn-sanh,

              Chơn-lư, lẽ thật dạy rành,

Trên đường chánh-nghĩa hy-sinh trọn đời.

       Với lẽ phải của Trời chơn-lư,

       Rán thực-hành khắc-kỷ, ái-tha,

              Mới là vẹn chữ dung-ḥa,

Trung-dung đại học ấy mà hành y.

       Sống cơi tạm có chi là thật,

       Bởi những điều vật-chất hữu h́nh,

              Hữu h́nh hữu hoại nhân-sinh,

Lẽ thật là vốn chơn-linh của đời.

       Chơn-linh ấy của Trời ban xuống,

       Vẫn trường-tồn ảnh-hưởng đời đời,

              Linh-hồn bất diệt của Trời,

Rán lo trau-luyện mới thời thành công.

       Người hướng-đạo ḥa đồng nhau lại,

       Phận tử-quân cần phải hiệp đồng,

              Hiệp đồng một ư, một ḷng,

Để ḥa nhau lại đại-đồng đệ huynh.

       Hiểu lẽ thật, tận t́nh với Đạo,

       Chẳng dựa nương cậy bảo nhờ ai,

              Tưởng-tin một Đấng Cao-Đài,

Tưởng-tin chơn-lư c̣n hoài không phai.

       Thánh-Sư dạy một bài tâm mật,

       Lấy trung-dung thành thật người tu,

              Chẳng màng danh lợi phù-du,

Lo bồi âm-chất công-phu được thành.

       Tay hướng-đạo trọn lành, trọn phải,

       Để làm gương chánh-đại quang-minh,

              Dắt d́u toàn cả sanh-linh,

Theo đường đạo-đức trau ḿnh luyện tu.

       Hễ đồng thanh th́ người tương-ứng,

       Đồng khí rồi ảnh-hưởng tương-cầu,

              Nhơn-sanh vi quí cần âu,

Dắt d́u lẽ phải, Đạo mầu cứ đi.

       Nay Thánh-Sư dạy ghi tạc để,

       Để dắt d́u đồng cả nhân-loài,

              Một ḷng tin-tưởng Cao-Đài,

Trên đường giải-thoát nạn tai buổi cùng.

 

VĂN-TUYÊN THÁNH-SƯ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh