Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

89.- LẼ THẬT

       Này chư môn-đệ đại-diện toàn chi-phái tôn-giáo ôi! Hiểu rơ lư Đạo, rồi t́m ra lẽ thật của con người, thấu hiểu bổn-phận xuống trần này để chi? – Th́ đă tường trên sự thật rồi, th́ những điều nào giả-tạm, chớ nên mê lầm để cho lục-dục cám dỗ.

       Lục-dục là chi? – Ấy là danh-vị, tài-lợi, sắc tư-vọng, tật-đố. Nếu trang hướng-đạo mà không làm chủ được xác thân, để lắm khi chinh phạm lẫn nhau trên t́nh huynh đệ như những trạng-thái đă trải qua trong bấy lâu nay.

       Người thật tâm quyết tu hành, hiểu rơ chơn-lư Đạo, th́ những điều tư-tâm, tư-kỷ, tư-lợi, tư-ư phải dứt khoát hẳn. Cũng như những tánh tự-tôn, tự-cao, tự-măn, tự-phụ làm cho nhiều ranh-giới thành-kiến với nhau.

       Ngày hôm nay cơ Thiên chuyển, tŕnh-độ con người tiến đến mức khá cao. Đông Tây kim cổ đồng nh́n nhận t́m ra nhứt lư, th́ chư môn-đệ, đă là tay hướng-đạo d́u-dắt nhơn-sanh, th́ phải làm gương-mẫu trau thân trọn lành, trọn phải, thành thật thương yêu với nhau, không nương dựa vào một vật-chất nào.

       V́ Đạo là lẽ thật, Đạo là vô-vi; th́ đă là lẽ thật rồi, c̣n phải nương tựa vào vật-chất nào nữa?

       Ví như ḥn Thái-Sơn kia cũng không thể gọi là vững chắc trường-tồn măi được, v́ sơn c̣n băng, thạch c̣n tan, huống-hồ những quyền-lực nào trên thế-trần này mà bền-bỉ cho được?

       Đời chẳng khác một lớp tuồng, phải có nhiều màn, khách trần chỉ đóng tṛ, khi hết phận-sự rồi cũng hườn về cảnh không.

       Đă hiểu lư Đạo, th́ phải trọn ḷng tin-tưởng với Đạo, phải giữ sao cho ḥn ngọc được trong-trắng, không t́-vích bợn-nhơ, ngày cuối cùng mới được Thầy Trời ban thưởng công to.

Thánh-Sư biện-giải thiệt cùng hư,

Lư Đạo cao sâu, rán thật tu,

Đời vốn là trường danh lợi giả,

Hiểu thông lẽ thật ấy chơn-như;

Luyện rèn tâm tánh không dời đổi,

Trọn thỉ, trọn chung với Phụ-Từ,

Nhẫn-nại, ôn-ḥa chung trí hiệp,

Vầy đoàn huynh đệ, dạ vô-tư.

VĂN-TUYÊN THÁNH-SƯ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh