Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

88.- LẠC TẠI KỲ TRUNG

             Trên ba mươi năm học Đạo, hành Đạo, mà chư môn-đồ đă đạt được câu "Lạc tại kỳ trung" chưa? Chớ những bậc Thánh-Triết, Hiền xưa v́ đă đạt được câu ấy nên dám quên ḿnh xả thân hành Đạo, coi lợi danh như dép rách, coi tiền của tợ móng tay; mới chẳng nệ sự cực khổ, quyết đem chơn-lư đạo-nghĩa phô truyền cho nhơn sanh hạnh hưởng chung.

            Với đại chí, đại hùng nào sợ sự khổ khó gian-lao. V́ vậy mà Thánh-Sư khi sanh tiền, với thân phàm phải châu du trong lục quốc, rày đây mai đó quyết đem phổ thông đạo-lư nhân nghĩa, nhưng v́ con người thuở ấy chỉ ham mê danh lợi, ngôi vị, quyền tước, nào có học hỏi đến đạo-lư đâu!

            Bởi vậy, khi Thánh-Sư đến nước nào, th́ vua nước ấy chỉ hỏi những điều danh lợi, chớ chẳng cầu học đạo-lư. V́ thế mà Thánh-Sư phải bỏ ra đi, để t́m nơi chơn-chánh thật tâm mà trao đạo-đức.

            Than ôi! Thời kỳ ấy nhân-loại vẫn một mực muội-mê, hà huống là thời kỳ mạt pháp cuối tận này, càng lâu càng thấm mùi danh, bả lợi. Lành thay! Nền Đại-Đạo rộng khai, những bực nguyên-căn tỏ ngộ nên bước vào cửa Đạo để bồi công lập đức, trau tâm luyện tánh cho trở thành bực gương mẫu hiền đức, th́ sự này rất quư giá biết bao trong ngày tương lai sắp đến.

            Chư môn-đồ hiểu lẽ ấy, rán mà ân cần bước Đạo, rán dẹp bỏ ḷng ích-kỷ, bớt sự đời, để lo việc Đạo mới tṛn bổn phận thế Thiên. Chư môn-đồ ôi! Ḱa hăy xem gà kia có bồ lúa lớn, nhưng cũng kề gần bên chảo nước sôi, sao bằng cánh hạc tung trời, mà cũng vẫn được sống.

            Hiểu lẽ ấy, người tu chơn mới đạt được câu "Lạc tại kỳ trung" đó vậy!

Vui mùi đạo-đức hưởng thanh-nhàn,

Rơ lẽ nhiệm-mầu, chí được an,

Lạc tại kỳ trung là đó vậy,

Chẳng ham danh lợi cơi dinh-hoàn.

VĂN-TUYÊN THÁNH-SƯ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh