Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

87.- VUI NHẬN QUẢ NGHIỆP

             Đă biết rằng cuộc thế là giả tạm, song cũng phải có trường-cửu ở chốn Thiên-Đàng.

            Khi con người đă siêu phàm nhập Thánh th́ được hồng-ân vơ-lộ của Thầy ban mà an hưởng tự-toại chốn Thiên-Đường. Đó là những kẻ hữu công tầm Đạo hoặc chưởng đức tu hành.

            Nếu một ai giữa thời-kỳ đại-ân-xá mà biết tu tỉnh với Đạo Thầy th́ Thầy cũng xóa bỏ tội lỗi. Nhưng, nếu vào Đạo Thầy mà c̣n lầm-lỗi th́ sự lỗi ấy không thể nào bỏ hẳn, không ghi chép sổ Thiên-Tào mà chỉ biên điều lành, dữ của chư môn-đồ đó thôi.

            Phàm con người dữ th́ phải mang họa, làm lành th́ phước đến là lẽ tự-nhiên. Con người sanh ra ở thế th́ phải có tử, nhưng tử v́ Đạo th́ rạng danh tiếng để; bởi v́ con người khi đă thức tỉnh tầm tu là t́m lẽ hằng sống ở cơi chết, chớ chẳng phải tu là mong sao cho trường sanh bất tử.

            Cỏ nào không xám, người nào chẳng đau thương? Nhưng cuộc đời sinh như thế nào, th́ chư môn-đồ cứ nhận lấy nó thế ấy, đừng than trách chi hết. V́ việc đă đến th́ tự nhiên đến, chớ chẳng ai tài trí siêu-quần mà cản được sự tang-thương biến cải đó chư môn-đồ! Song, chi chi cũng do Đấng Tạo-Đoan dĩ định. Con người biết tu th́ quả báo càng đến dập-dồn, v́ quả-báo đem lại kiếp này cho chư môn-đồ để cho chư môn-đồ trả dứt hầu phản-bổn huờn nguyên. Nếu quả-báo không trả kiếp này, th́ đời đời chư môn-đồ phải chịu trầm-luân măi măi vậy!

            Trái lại, chư môn-đồ cần phải cảm Đức Từ-Lành đem quả-báo đến cho chư môn-đồ, mà quả-báo đó rất nhẹ đối với quả-báo mà các Đấng Thiêng-Liêng đem đến cho chư môn-đồ đó.

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh