Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

86.- XÓA LỖI NGƯỜI

             Mẹ rất mừng thấy các con quy tựu đầy đủ nơi này, trước đảnh lễ Thầy, Mẹ, thiêng-liêng, sau đem tinh thần đoàn kết yêu thương hầu đem lại cuộc lễ tăng vẻ long trọng.

            Mẹ chứng ḷng hiếu cảm của các con, Mẹ rất mừng thay! Mừng bấy nhiêu, thảm bấy nhiêu! Mừng là v́ thấy đoàn con gặp được ngọn đuốc quang-huy của Đạo. Thảm là v́ các con chưa thật sự yêu-thương, đoàn-kết. Nhưng các con ôi! Mẹ thấu hiểu rằng các con là phàm tánh, th́ làm sao diệt tận tham, sân, si cho đặng! Song các con hăy đặt sự kiện đạo-đức trên hết, đem t́nh thương-yêu lại; trước nhứt, các con hăy tập tánh quảng-đại, từ-bi xóa bỏ lầm-lỗi của người.

            Ở trường đời này, ai cũng có đức-tánh quư-báu, tốt đẹp cả. Song, nếu các con thành thật yêu thương nhau th́ mới hăn đức tánh ấy. Các con hăy chí-thành, chí-kỉnh với lẽ thật chơn chánh. Chí-thành trên đường Đạo, các con hăy an phận tu hành, đừng nông-nổi ước-vọng quá sự tưởng-tượng, đến khi không thỏa nguyện th́ khổ lụy, sống trong huyền-ảo, thành thử tinh-thần càng ngày càng đắm-đuối, mà tinh-thần là điểm linh-quang, là trí-tuệ của con người, hễ hao ṃn đi th́ làm sao đạt được trên bước đường Đạo siêu-việt đó các con!

DIÊU-TR̀ KIM-MẪU

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh