Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

85.- PHẬT VÀ MA

       Thế nào gọi là Phật?  Thế nào gọi là ma?

       – Tâm thiện là Phật. Tâm dữ ấy là ma quỉ. Cái không của Phật tức là cái có của ma quỉ. Phật bao nhiêu phép nhiệm, th́ quỉ ma chúng nó chẳng kém nào. Phật cũng là các con; Thần, Thánh, Tiên cũng là các con, nhưng ma quỉ cũng do các con.

       Tâm thiện tức là tâm chay của mỗi con. Nếu mỗi con chưa diệt được lục-dục, thất-t́nh và tam ma (tham, sân, si), tức là các con phải chịu làm ngạ-quỉ, oan-khiên.

       Tánh tâm của mỗi con phải là nhứt định, phải là lập trường. Ngày nay các con nhận-thức được Đạo lành rồi, ấy là các con hữu duyên bước lên thuyền Bát-Nhă.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh