Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

83.- LƯ TỰ-NHIÊN VÀ LƯ HIỂN-NHIÊN

       Con ôi! Thầy đến với các con trong thời hạ-nguơn mạt kiếp này, v́ nhân-loại tội lỗi. Trong tam thập dư niên, Thầy giáo hóa các con, sự xấu đă đổi lại lần lần sự tốt, điều dữ đă đem lại tánh lành.

       Nhưng các con c̣n chưa rơ thấu lư nhân-loại là ai? Hôm nay Thầy giải rơ cho các con hiểu biết Thầy là ai? Các con là ai?

       Con ôi! Thầy là Đại-Thiên, con là Tiểu-Thiên. Thầy có vật báu chi th́ Thầy cũng ban cho con đủ báu ấy.

       Con người có hai phần: phần thiêng-liêng tinh-túy với phần vật-chất phức-tạp là xác thân, tư-tưởng cùng trí của con. Nghĩa là chơn-nhơn hiệp với phàm-nhơn mới tạo thành các con đó! Nhưng linh-quang của con bị bao bọc trong phần thể xác ô-trược, với những ư muốn: tham, sân, si, chôn lấp tánh linh tận đáy ḷng.

       Mấy mươi năm con tu học đă cởi bỏ những phần ô-trược, nên xuất hiện lần lần những bản tánh thiện căn. Con cần trau-giồi thân tâm măi măi để bộc-lộ tánh Trời, như thế con mới được phản-bổn hườn-nguyên, hiệp cùng khối Đại-Linh-Quang của Thầy đó trẻ!

       Đạo không ở đâu xa, chính ở trong ḿnh con đó! Những bực thánh-triết hiền xưa, những bậc Tiên, Phật trước kia cũng mang xác phàm như các con, cũng nhờ sự bền tâm cố-gắng, rán hết sức hy-sinh trau-giồi bản tánh mới được rạng-rỡ quang-minh như tánh Trời đó con!

       Con ôi! Những sự hữu h́nh bên ngoài các con là những phương-tiện cho con lập công đầy đủ, để rồi kềm chế những vật tánh phàm tâm cho trở nên bậc Chơn-Nhơn, Hiền, Thánh. Con đă hiểu, con đứng vào bực Tam-Tài, là Tiểu-Thiên, th́ các con phải rán làm sao cho tư-tưởng, lời nói, việc làm cho trọn lành, trọn tốt, trọn thật, là con thành công trên đường Đạo đó!

       Con hăy tự thống-nhứt ở thân tâm các con, nếu mỗi con đều được như vậy, dù không ai kêu gọi thống-nhứt, cũng là thống-nhứt tự nhiên.

       Con ôi! Ở thế-trần này muôn điều giả-dối, muôn điều lầm-lạc, chỉ có con đường Đạo là chí-thiện, chí-mỹ, chi-chơn. Nhưng con không khéo thực-hành, th́ cũng khó thành công trên đường Đạo.

Cơ Đạo Tiên-Thiên, trẻ tiến hành,

Chơn-truyền tân-pháp ấy đường lành,

Phương-châm tu luyện y đường lối,

Sẽ được thành công, trẻ rạng danh.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh