Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

82.- CẨN NGÔN

       Lời thốt phải vừa tai đúng-đắn,

       Nghe vừa tai mới đặng an-ḥa,

              Biết lời lựa chọn thốt ra,

Đừng ham cao quá, e mà không nên.

       Đạo, thốt lời lương hiền đạo-đức,

       Không văn-chương, ít chút cao-kỳ,

              Để rồi người hỏi, sân-si,

Để rồi cam chịu suy-vi mọi điều.

       Trường tu học sớm chiều cố-gắng,

       Dù mặn, the, cay, đắng cam phiền,

              Như vầy lập được chí bền,

Như vầy mới đặng trọn niềm tu thân.

       Nhẫn, không biết phân-vân nhục-nhă,

       Nhẫn như vầy khỏi đọa, lỗi-lầm,

              Nhẫn vầy mới được an-toàn,

Nhẫn vầy mới được ḥa-an đôi người.

       Đă biết Đạo, chiều mơi gặp mặt,

       Miệng hỏi chào, tay bắt, líu-lo,

              Thốt rồi, rẽ bến, chia bờ,

Thốt rồi, đường lại nhỏ to hai đường.

       Lời thốt phải dặn ḷng khẩu xuất,

       Cho vừa tai mẫu-mực dễ nghe,

              Thốt ra lời phải dặt-dè,

Như vầy mới đặng vẹn bề an xong.

       Thốt lời cao măi ṿng quanh lộn,

       Người hỏi rồi, tiếng lớn lên đi,

              Cả hai phải chịu sân-si,

Chịu điều phiền toái, tức th́ rẽ chia.

       Hăy sum-hiệp khóa ch́a lại một,

       Yêu thương là giềng cột bảo-sanh,

              Thuận-ḥa ấy vị thuốc lành,

Có bịnh không trị khó thành công nên.

       Bịnh như vậy thuốc Tiên đem trị,

       Không học Đạo chỉ phí uổng công,

              Thuốc sẵn không để vào ḷng,

Như rét mà phủ mền bông được nào?

       Rốt việc bịnh nằm đâu bạ đấy,

       Khó nên thân măi măi sau nầy,

              Việc Đạo liên kết, liên dây,

Guồng máy Hội-Thánh ngày mai đắc thành.

 

LƯ GIÁO-TÔNG

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh