Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

81.- LỄ TÂM LÀ QUƯ

       Thầy v́ thương các con, đem các con về một mối thương yêu, ḥa thuận. Các con thương yêu lẫn nhau là đem sự lễ long-trọng hiến cho Thầy, mà Thầy hằng dạy: nếu các con dâng vật-chất, lễ-nghi đủ đầy mà thân tâm các con không ḥa, không thuận, th́ Thầy không thể chứng tạc ḷng của các con được.

       Các con dầu không vật-chất, dầu không lễ-nghi, mà các con thương yêu, ḥa thuận, ấy là các con thương Thầy mến Đạo dâng lễ đáng trọng, đáng quư lên cho Thầy.

       Thầy phân ra tùy cao thấp để cho các con tu, không nỡ để cho các con sai mê ảo-ảnh trường đời, nào là: tửu, sắc, tài, khí, nào là: dinh-hư tiêu-trưởng, mà có bền chăng?

       Sự cúng tế linh-đ́nh với Thầy là sự h́nh thức. Tâm của các con thành kỉnh mới là đáng trọng.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh