Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

80.- KHIÊM NHƯỜNG LỜI NÓI

       Hiểu trọn đường lối Đạo Thầy, hoặc ít nhất cũng thâu-thập một phần nào để dẫn độ quần-sanh.

       Trong hành vi cùng lời thốt của chư hiền đệ muội hướng-đạo là một yếu-tố, cần nhứt phải hạ ḿnh khiêm nhượng và tôn-trọng ư kiến nhơn-sanh, mặc dầu lời thốt ấy có sai đi chăng nữa, th́ cũng phải tôn-trọng và nhỏ-nhẹ trong việc cảm hóa người.

       Khi mà chư hiền hướng-đạo thốt lời, mà lời ấy, chư hiền hướng-đạo bao giờ cũng cho là nhỏ nhẹ tầm-thường; nhưng trái lại, kẻ nghe lời thốt của chư hiền hướng-đạo một cách khác, thành thử kẻ thốt cho rằng phải, rằng đúng, mà người nghe cho rằng sái, rằng lỗi; thành thử chư hiền hướng đạo bao giờ cũng tỏ ra là người ít hiểu và khiêm nhượng học hỏi ư kiến nhơn-sanh.

       Ấy vậy, trên đời này đều là tôn-sư của mỗi người, và mỗi người đều có thể là tôn-sư, v́ một kẻ hiểu một cách, mà những cách đó không ngoài phương-châm hành Đạo.

       Tuy nhiên, muốn được sự tin-tưởng ở nhơn-sanh, trước nhất là chư hiền hướng-đạo bao giờ lời nói cũng vẫn đi đôi với thực-hành, không đem một lối-lề nào khác để chứng tỏ lỗi-lầm, hơn là tự đặt lầm-lỗi ấy do nơi chư hiền đệ muội gây ra.

       Bởi vậy, người hướng-đạo ví như trưởng thoàn, nếu trưởng thoàn không chí thành, không ḥa tâm, ḥa hiệp, không vững lập-trường th́ khó mà hướng-đạo được.

       Tuy mỗi phận sự về h́nh-thức trông có vẽ ít-oi không mấy, nhưng nội dung hành đúng đường lối, dầu lớn hay nhỏ, phận-sự đều quan trọng cả; người lập được chí vững-vàng rồi th́ không bao giờ thốt lời quá hành-động.

LƯ ĐẠI-TIÊN-TRƯỞNG

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh