Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

78.- VỊ NHƠN SANH

       Này chư hiền đệ muội! Thầy đă dạy rằng: “Sự thương yêu là giềng bảo sanh kiền-khôn thế-giới”, vậy bảo sanh nghĩa là ǵ?

       -- Bảo sanh là bảo vệ sự sống của muôn loài vạn vật theo đà tiến-hóa xoay vần vơ-trụ. Sự đối xứng của nhân-loại đi đến chỗ tranh đua giết hại lẫn nhau. Cũng v́ sự đối xứng của quan niệm thế-gian, mà con người một ngày một tiến, từ thảo mộc, côn trùng, tiến đến thú cầm, và từ thú cầm chuyển kiếp đến loài người, rồi tiến đến Thần, Thánh, Tiên, Phật.

       Mỗi giai-đoạn phải chịu thăng trầm, khổ hải mới khỏi kiếp trầm-luân. Hữu hạnh thay! Chư hiền đệ muội được tinh-tấn của Thầy ban cho, vậy mà chư hiền đệ muội có một phần biết trau-giồi đạo-đức, c̣n một phần v́ lo điều ảo-ảnh thế-gian, thành ra buông lơi nền đạo-đức tinh-thần.

       Thầy bao giờ cũng xá-ân phần tội lỗi, mà cứu cánh nhơn-sanh phục hồi tâm dữ hóa lành, ḷng bác-ái vô lượng vô biên. Thầy vạch rơ, chư hiền đệ muội tự xét lấy thân và thương được thân. Ví như chư hiền đệ muội chỉ lo phần vật-chất để cho thân được sung-sướng, nhàn rỗi mà không năng luyện tinh-thần đạo-đức, lại tỏ ra rằng hơn người, thành thử sự khổ hải vẫn vương-vấn chư hiền.

       Nếu chư hiền thương Thầy, th́ nên trau-giồi tinh-thần đạo-đức, v́ tinh-thần đạo-đức bảo đảm nền vật-chất của chư hiền. Thương được thân rồi, lần lượt thương trong gia-đ́nh quyến-thuộc, thương được trong quyến-thuộc rồi, lần ra làng mạc, đến quốc-gia xă-hội, nhân-loài trên thế-gian, và đến mức cùng là chư hiền thương được kẻ mà chư hiền không vừa tâm ư.

       Nếu chư hiền thương được kẻ mà chư hiền không thích dạ, th́ chư hiền mới là hoàn-toàn phục thiện, đúng lẽ bác-ái của Thầy. Nguồn bác-ái ấy là cao hơn núi, rộng lớn hơn biển Đông.

       Có t́nh thương lẫn nhau th́ mới có tương-trợ lẫn nhau, có tương-trợ lẫn nhau th́ mới tránh khỏi những điều giết hại lẫn nhau, mới tránh khỏi điều khốc-hại, mới đưa đến cảnh khương-ninh vui-vẻ.

       Nếu chẳng có t́nh thương lẫn nhau, và nếu chẳng có sự tương-trợ lẫn nhau, th́ thế-gian không bao giờ ổn định.

       Quốc-gia lấy công-dân làm trọng. Tôn-giáo lấy nhơn-sanh làm trọng. Nếu muốn gầy dựng một quốc-gia mà không có dân th́ lấy ai mà chăn, trị? Trong tôn-giáo không nhơn-sanh, th́ dựa vào đâu mà chỉ độ kẻ tu?

       Bởi vậy, tôn-giáo và chúng-sanh chỉ là một, chúng-sanh được toàn thiện th́ tôn-giáo mới phát khởi nguồn Đạo. Nhược bằng chúng-sanh sai lạc th́ tôn-giáo chịu suy đồi.

       Cũng chẳng khác một quốc-gia, dân không làm tṛn bổn-phận, lại trên cùng dưới hại lẫn nhau, th́ quốc-gia làm sao thạnh-vượng?

       Bởi thế, dầu Đạo hay đời, bao giờ cũng tôn-trọng chúng-sanh, và chúng-sanh biết thi hành theo luật định hầu nâng đỡ, tương-trợ từ vật-chất đến tinh-thần.

LƯ-THÁI-BẠCH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh