Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

77.- ĐỜI VAY ĐẠO TRẢ

               Đời và Đạo, nếu phân tách rơ rệt th́ nó tỏ rơ đôi bên. Đời th́ càng vay măi măi, Đạo tất phải trả thuở vay khi trước. Như vậy, Đời th́ vay, Đạo th́ trả. Vay, trả cứ bên nhau mà chuyển vận theo luật tiến-hóa cơ-ngẫu của thiên-nhiên.

            Kẻ đă vào Đạo hẳn biết đường chơn-chánh của Đạo, nẻo mê-muội của Đời, nhận rơ sự lương-thiện của Đạo, thấu triệt sự hung bạo của trần gian mà đoan-chỉnh thân tâm khi nhơ-bợn trở nên trong suốt.

            Trước kia, Thích-Ca có thốt rằng: "Ta đến đây là chỉ đường lối cho môn-đệ bước đi, chớ ta không dẫn đến Niết-Bàn đặng". Và Thầy thường thốt rằng: "Thầy đem đến cho các con nền Đạo cao-siêu để các con tu hành, Thầy không bồng-bế trên tay được đâu các con!"

            Nh́n xa hơn nữa, biết bao là kẻ đời lương-thiện biết tầm tu, th́ thức-tỉnh bước vào cửa Thiên-môn. Nếu con người sanh ra ở phàm gian này, từ thuở ấu thời đến khi trưởng lăo, chỉ sống trong khả-ố của nhục-dục thế-gian, ắt điểm linh-quang của con người ch́m sâu và càng đắm đuối, không bao giờ ngoi lên được. Nếu tường tri đạo-đức là vi-bổn, con người sớm thức tỉnh ăn-năn làm lành, lánh dữ. Sau sự làm lành, lánh dữ th́ c̣n có sự giải thoát về phần linh-hồn, tức là con đường đạo-pháp siêu-việt vậy!

            Trước t́nh-trạng đau thương sau bức màn khổ-khó, tinh-thần Đạo không màng khổ-khó, hy-sinh với bổn-phận chơn-chánh; hy-sinh một chức vụ cứu nhơn độ thế, th́ sự hy-sinh ấy là cao-thượng. Khi không c̣n ở trên quả địa-cầu này, nhưng tiếng vẫn vang muôn thuở.

            Chỉ có đạo-đức thiện-lương, chỉ có đạo-đức chơn-chánh là trường tồn. Chớ sang, khó, giàu, nghèo, xấu, tốt ở thế gian này đâu c̣n măi được. Nếu biết vinh, th́ không ǵ bằng trau-sửa thân tâm trở nên thiện-lương đạo-đức. Nhục, cũng không ǵ bằng nếu cứ cạnh-tranh con đường vật-chất để rồi ám-mê sa nơi hố hầm tội lỗi.

            Vẫn biết lắm điều ở thế-gian là sai. Vẫn biết tranh đua vật-chất là giả tạo, mà vẫn bương đi không ngần-ngại, ấy là v́ cái lợi to che trước mắt, trong trí tưởng-tượng không phai mờ.

            Nếu số phận như thế nào th́ yên vui như thế ấy, th́ sự tu hành c̣n hơn sự tranh đua, lặn-lội giàu sang, rốt cuộc chỉ trơ tay trắng mà thôi.

            Biết chữ Đạo Thầy là cao-cả, th́ sự trả quả ấy là tầm thường. Trái lại, c̣n phải trọng ơn Thần, Thánh, Tiên, Phật sớm đem quả-báo nhồi đi uốn lại cho chư hiền-đệ, muội trả dứt kiếp này hầu phản hồi ngôi-vị.

LƯ-ĐẠI-TIÊN

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh