Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

76.- TINH THẦN TƯƠNG THÂN TƯƠNG TRỢ

       Phàm sinh ra con người ở thế-gian này chẳng phải sống để tranh danh, đoạt lợi, quyền tước, giàu sang, sung sướng, ẩm thực chẳng hạn.

       Nếu sự sống có tánh cách dường ấy, th́ con người trong chim lồng, cá chậu, trong nước đục ao tù, không bao giờ thoát khỏi ngục mông-lung lầy lội.

       Con người chẳng những sinh ra ở thế-gian này để tiến hóa, mà lại c̣n có những nhiệm-vụ tối cao, tối thượng bằng lẽ đạo-đức.

       Trên nhiệm-vụ mỗi hiền-đồ phải nhận thấu mọi phương-diện thực-tế của xă-hội và hữu-vi của thiêng-liêng. Chư hiền-đồ nhận thấy sự sáng của chư hiền-đồ, trái lại không rơ sự tối. Khi hiền-đồ rơ sự tối bên trong tức là rơ sự sáng ở bên ngoài. Nghĩa là khi chư hiền-đồ tự cho là hiểu biết một cách sáng suốt tinh-hoa, không cầu-nệ bất cứ một ư-kiến của ai, đến nỗi đến chỗ không thành, chừng đó chư hiền-đồ mới rơ là sự tối, không sáng hẳn được.

       Hễ chư hiền-đồ nhận thấy sự tối, bất cứ điều ǵ, sự ǵ, đều luận bàn, góp-nhóp ư-kiến ḥa đồng nhơn-sanh mà thi hành đến chỗ đạt được, th́ chừng ấy sự sáng-suốt bộc-phát một cách rơ-ràng trên sự hiện diện của hiền-đồ.

       Sự đời, không ai lại không biết làm sao cho thân tâm ḿnh trở nên sung-sướng, ước-vọng giàu sang; đến khi giàu sang chẳng đoái bần cùng. Sự sống, không phải sống để mà ẩm thực của trần-gian, ăn để mà sống, sống với nỗi vui tươi, niềm trong sạch, ḥa tâm vào nhân-quần xă-hội, lẽ sống ấy mới cao-thượng.

       Chớ con người cứ thủ-cựu trong một lề-lối xưa kia trong lầu son gác tía, chẳng gẫm lại lê-dân đang lầm-than trong cơn Đông về tuyết lạnh. Hiền-đồ đừng nghĩ rằng đó là quả báo tiền căn mà mỗi người phải tự hứng lấy; chư hiền-đồ hăy nhận thực-trạng của xă-hội mà tương-thân, tương-trợ lẫn nhau, đó cũng là đạo-đức, cũng là nguồn căn sự tu hành vậy.

       Thật ra, con người ở đời này chỉ mong sống để mà ẩm thực, chớ không phải ăn mà sống. Câu ấy chỉ để yên phần với những kẻ khốn-khổ, bần-cùng tạm an-ủi với số phần mà thôi!

       Chư hiền-đồ ôi! Cuộc tuần-hoàn biến-thiên vơ-trụ này không bao giờ ngừng, ḍng đời trôi chảy không bao giờ dứt, con người sanh sanh, tử tử, nấu-nung trong ḷ tạo-hóa này: bụi ra bụi, cát ra cát, chỉ có tiếng thơm vang c̣n ngàn thuở.

       Sự giàu sang, phú quí đến đâu, chừng rũ hồn về cơi hư vô cũng không hưởng được sự ǵ mà tiếng-tăm chẳng để lại một dấu vết nào thơm vang hậu tấn.

       Thuở xưa, Thánh-Sư đạt được một kỳ công rực-rỡ, ấy là nhờ Thánh-Sư tầm được cái cơ-bản đạo-đức mà truyền bá tư-tưởng chơn chánh cho người. Bởi thế, ngày nay Thánh-Sư vẫn c̣n tiếng để trên khắp thế-gian.

       Chư hiền-đồ đă rơ thế-t́nh là ảo-ảnh giả-tạm. Nh́n đời biết bao là kẻ sung sướng, sao sự họa không đem đến? Thánh-Sư gẫm lại trên thế-gian này, tạo-đoan un-đúc con người từ thuở vô-h́nh đến nơi có bản thể rơ rệt là để cho con người tiến-hóa đến bực Thần, Thánh, Tiên, Phật mà thôi.

       Chẳng phải sinh con người ra rồi măi tranh đua từ vật-chất đến tinh-thần chung-chạ ở thế-gian. Con người thối hay tiến là tại không rơ sự tiến-hóa của đời đạo.

       Kẻ đặng hưởng lộc giàu sang sung-sướng ấy cũng nhờ tiền căn được dồi-dào sự tu-luyện, nay được toại-nguyện.

       Nếu chư hiền-đồ trồng cây nơi lầy-lội, xấu-xa, nhơ-nhớp th́ kết-quả sao tốt được! Âu cũng là trồng cây nào được ăn quả ấy là thế thôi.

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh