Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

74.- THÀNH Ư CHÁNH TÂM

       Này chư môn-đệ! Hăy rút kinh-nghiệm trong Tam-Giáo Đạo. Trong trang sử Đạo các nước, thấy rằng: tại sao Đức Phật giáng sanh tại Ấn-Độ, mà hôm nay Phật-Giáo không bành-trướng trong đất nước ấy được? Lại như Gia-Tô Giáo cũng thế, đến Đạo Thánh của Thánh-Sư đây cũng trong t́nh trạng ấy.

       Suy cổ nghiệm kim, ôn cố nhi tri tân để t́m hiểu những điều biến chuyển ấy, để làm bài học mà bảo tồn nền Đại-Đạo của Trời hiện nay.

       Bởi vậy, những Thánh, Triết, Hiền xưa nêu lên những bài gương-mẫu để soi chung cho nhân-loại, là sợ ǵ hơn cả? – Th́ chỉ sợ đồng loại hơn hết. V́ lẽ con chung cha, mới tranh sự nghiệp, tiền của; quan chung triều, mới tranh tước lộc, quyền thế; người buôn chung chỗ, mới tranh lợi lộc nhau, th́ việc Đạo cũng như việc đời, đồng diễn những cảnh trạng ấy mà thôi.

       Vậy, người tu phải thành-thật nhau là căn-bản, v́ Đạo là lẽ thật. Khi Thánh-Sư dạy Đạo, th́ lấy những điều mục căn-bản là: cách vật trí tri, thành ư, chánh tâm mới tu thân vững vàng được.

       Người tu mà ư không thành-thật, c̣n lừa dối, gian-trá đủ điều th́ rất uổng công tu! Bởi vậy, trên lập trường Đại-Đạo, toàn cả nhơn-sanh phải rơ hiểu thấm-nhuần đạo-lư.

       Thật ra, chư môn-đệ nữ nam sống trong thời kỳ hạ-nguơn này đă là Tiên Thánh tại trần, đúng với câu:

“Chừng nào đất dậy, Trời thay xác,

Chư Phật, Thánh, Tiên xuống ở trần.”

       Quả thật vậy! Chư môn-đệ khi dự đại-lễ, mặc đại phục măo cao, áo rộng, rơ là Tiên-phong. Nhưng chỉ c̣n nội tâm rán trau-giồi, rèn luyện làm sao cho đúng với bộ y phục Tiên Thánh ấy.

VĂN-TUYÊN THÁNH-SƯ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh