Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

73.- KHOAN HỒNG THA THỨ

       Ở dưới thế-trần này, về việc xây-dựng đạo-lư rất khổ khó muôn điều. Xét lại việc đă qua của Thánh-Sư, nền Đạo của Thánh-Sư muốn đem gieo rắc cho những nhà vua chúa, quan-quyền ảnh-hưởng thấm-nhuần trước, rồi ban truyền lại cho nhơn-sanh.

       Nhưng trái lại ư muốn của Thánh-Sư, những phần này gọi là trí-thức, học xa hiểu rộng, nhưng chỉ về phần đời danh lợi quyền tước đấy thôi, chớ đạo-lư không được thấm nhuần. Bởi vậy tâm-linh không mở khai sự trí-thức, nên đâu phân biệt chánh, tà, hư, thiệt, ngay, gian được!

       V́ lẽ ấy, Thánh-Sư đối với nhơn-sanh, những điều lỗi-lầm, Thánh-Sư vẫn khoan-hồng, v́ những bực này rất thấp kém tŕnh độ, đâu được cao rộng như những bực vua, quan.

       Bởi vậy, tất cả nhân-loại, ai cũng là người, nhưng người quân-tử khác với người thường, là tâm-linh không bỉ-bạc, gian-tà, ác độc.

       Người quân-tử luôn luôn giữ điều nhân, điều lễ. Đă có nhân th́ biết thương người, đă có lễ th́ biết kính trọng người.

       Theo lẽ thường, hễ thương người th́ người thương lại, kính trọng người th́ người kính trọng lại. Những điều này vẫn không tuyệt-đối được. Lắm lúc, người quân-tử có nhân, có lễ, mà vẫn bị kẻ gian ác ngoan-cố, khinh-khi chống báng lại. Nhưng người quân-tử vẫn luôn luôn tự xét ḿnh, coi ḿnh có nhân, có lễ chăng? – Nhưng xét thấy ḿnh đủ nhân, đủ lễ, mà kẻ ấy c̣n đối-đăi bạo-ngược lại, th́ cũng tự xét ḿnh nữa coi ḿnh đă có nhân, có lễ mà thật chưa hết ḷng chăng? – Như ḿnh đă hết ḷng, mà kẻ ngoan-cố ấy là kẻ càn-dở, không biết điều chi trái phải, thôi th́ c̣n chấp-nê làm chi.

Quân-tử rộng ḷng, độ lượng nhiều,

Khoan-hồng tha-thứ, một t́nh yêu,

Tiểu-nhân th́ vẫn tâm eo-hẹp,

Thắt-mắc măi càng rắc-rối nhiều.

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh