Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

71.- ĐỜI ĐẠO HIỆP H̉A

               Hôm nay, Thầy dạy rơ cho các con hiểu lẽ đời Đạo đi đôi, vật-chất tinh-thần ḥa hiệp để các con trong Đạo và ngoài đời đều nhận rơ lẽ duy nhất ấy mà chung về với Đạo để hưởng cảnh Thượng-Nguơn Thánh-Đức.

            Các con ôi! Thầy đâu nói ngoa với các con. Các con từng xem kinh sử cổ kim th́ thấy rơ từ đời nào chí những đời nào, nếu nhân-loại xa ĺa đạo-đức là lâm cảnh hỗn-độn nguy-vong, muôn thảm ngàn sầu. Như đời thượng-nguơn, đạo-lư d́u dắt con người, con người sống nhờ đạo-lư. Ấy là đời Đạo luôn luôn đi đôi. V́ vậy, mà thuở ấy nhân-loại mới hưởng được cảnh thanh-b́nh an-lạc, nhà không đóng cửa, ngoài đường không lượm của rơi, thuần phong mỹ tục, vui thú cảnh sống thiên-nhiên của Trời ban phú.

            Măi đến ngày hôm nay gọi là đời hạ-nguơn, ḷng người v́ vật-chất ám-ảnh, mùi chung-đỉnh, lợi danh, chôn sâu đường Đạo tận đáy ḷng, với phàm tánh: tham, sân, si che lấp ánh sáng tâm-linh là lẽ Đạo. V́ vậy, nhân-loại trên quả địa-cầu nầy hiện giờ tất cả nơi nơi đều lâm vào t́nh trạng thảm khổ, xâu-xé giựt-giành giết hại lẫn nhau, không t́nh tương-thân, tương-ái. Ấy cũng v́ xa ĺa đạo-đức đó các con!

            Có câu: "Người xa Đạo, chớ Đạo không xa người", con nên hiểu lẽ ấy. V́ khi Thầy tạo quả càn-khôn nầy có nhân-loại, th́ Thầy đă ban cho đạo-lư vào nơi tâm lành. Nay v́ mê-muội mà ḷng tâm Đạo không sáng tỏ đặng, cảnh nguy vong sắp đến tiêu diệt nhân-loại.

            Thầy đây là bậc Chí-Tôn, Cha cả của nhân-loại trong ngũ châu, thấy thảm trạng nầy, ḷng bác-ái háo-sanh của Thầy đâu nở ngồi yên nơi Bạch-Ngọc, nên Thầy khai Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, dùng huyền diệu cơ bút tá linh-điển giáo-dục quần sanh, đem đời về Đạo, đem Đạo trợ đời để lập lại cảnh Thượng-Nguơn Thánh-Đức.

            Các con trong Đạo đă hiểu lẽ ấy rồi, chỉ c̣n các con chưa vào cửa Đạo, nên không thấu lư nhiệm-mầu của Thầy. Nên giờ nay, Thầy bày tường tận, cạn lư nhủ khuyên cho các con phần đời sớm sáng tỏ ngộ Đạo Trời hầu tạo những điều-kiện an hưởng đời Nghiêu-Thuấn.

            Con ôi! Trước dữ sau lành, là được trọn lành. C̣n những con đă vào Đạo lâu rồi mà trước lành sau dữ th́ cũng là trọn dữ. Các con nên hiểu lẽ ấy.

            Phần đời rán thức tỉnh hồi tâm, biển trần khổ vơi-vơi, nhưng biết quày đầu là gặp bến bờ. C̣n các con trong Đạo, trên ba mươi năm, nếu đức-tin chưa vững, ḷng tâm Đạo chưa được trọn lành, nếu phải gặp khi trở ngại, khảo đảo, sa-ngă vào đường tội lỗi mà tạo điều dữ th́ rất uổng công từ thuở. V́ có câu: "Chung thân hành thiện, thiện du bất túc. Nhứt nhựt hành ác, ác tự hữu dư " nghe các con!

            Các con nam nữ hiểu lư Thầy dạy rồi th́ từ đây Đạo đời liên hiệp tinh-thần vật-chất chỉ có một thôi. Con đi trước d́u em sau, dụng t́nh thông cảm thân thiện để bày tỏ lư Đạo, hướng dẫn đoàn em. V́ Thầy là vô-vi, lâu lâu mới giáng đàn chỉ dạy, c̣n các con là phần xác thịt gần gũi nhau, th́ đừng v́ lẽ ǵ tư tâm ích-kỷ cá-nhân nữa mà không dung-ḥa thuận-thảo.

            Đời Đạo chẳng liên-quan, không tương-thân, tương-ái, th́ Thầy rất tiếc lắm nghe các con à! - Rồi ngày tương lai sắp đến đây nền Đại-Đạo phải hoàn thành sứ mạng, lập lại thế-giới nầy thành cảnh Bồng-Lai tại thế, chừng ấy các con ăn-năn cũng quá muộn, hối tiếc cũng lỡ rồi. Vậy đời Đạo rán hiệp-ḥa nghe các con!

Đời Đạo hiệp ḥa mới thái-b́nh,

Đời mà không Đạo phải nghiêng-chinh,

Đạo đời như thể h́nh theo bóng,

Đời Đạo liên-quan một mối t́nh.

Đời ấy là nhà con tạo dựng,

Đạo là nền tảng phải đinh-ninh,

Con ôi! Đời Đạo liên ḥa-hiệp,

Đời Đạo đi đôi, trẻ vững t́nh.

 NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ tá danh CAO-ĐÀI

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh