Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

70.- BÀI HỌC CĂN BẢN

       Bổn phận làm người, luôn luôn lấy Ngũ-Đức là: Nhơn, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín mà làm nền tảng.

       Nếu nhân-loại khắp trên quả địa-cầu nầy đồng tâm hành đúng theo Ngũ-Đức th́ lo chi t́nh huynh đệ đại-đồng trong đại-gia-đ́nh không được thuận ḥa êm-ái. V́ lẽ nhân loại ngày hôm nay đă bỏ hẳn nền tảng ấy, nên mới xảy ra những cảnh xáo-trộn tinh-thần. Quân không ra quân, thần không ra thần, phu không ra phu, phụ không ra phụ, tử không ra tử, trật-tự đảo lộn, nhơn-luân nghiêng ngửa. V́ thế, tránh sao cho khỏi nạn nguy vong sắp đến.

       Trong Tam Giáo từ ngàn xưa đă dạy bài căn-bản ấy rồi. Phật dạy tam-qui ngũ-giới, Tiên th́ dạy tam-bửu ngũ-hành, Thánh th́ dạy tam-cang ngũ-thường hay ngũ-đức để cho nhân-loại hiểu biết căn-bản ấy để lập-trường sống chung trong đại-gia-đ́nh.

       Thế mà nhân-loại v́ vật-chất đắm mê, quên hết tinh-thần đạo-lư, nghĩa-nhân, nên nay Thầy mới qui Tam-Giáo, hiệp Ngũ-Chi lập thành Đại-Đạo, rút những tinh-túy của Phật, Tiên, Thánh, Thần, Hiền mà dung-ḥa lại một cho hợp với tŕnh-độ và hoàn-cảnh của nhân-loại trong thời hạ-nguơn nầy.

       Hiểu lư Đạo rồi, rán mà kêu gọi thức tỉnh nhơn-sanh bước vào cửa Đạo. Lăo rất thương nhơn-sanh c̣n trong ṿng mê-mộng, nên nhiều khi Lăo thức-tỉnh cũng nặng lời trong bài giác-mê như vầy:

       Hăy xoi lỗ tai cho thông mà nghe cho lọt,

       Lời Phật Tiên ngon ngọt khuyến đời,

       Sẵn thuốc Thần hăy nhỏ mắt đui,

       Để sáng tỏ mà thấy Đạo Trời, v́ mạt kiếp, mới độ đời cơn giết lẫn.

       Lăo v́ thương mà quá nặng lời với nhơn-sanh. Vậy rán thức tỉnh mau bước vào cửa Đạo cho kịp kỳ Long-Hoa khai mở, ớ nhơn-sanh!

       Không phải đến ngày nay mà gọi rằng trễ, dù mai thành Đạo, ngày nay nhơn-sanh tỉnh ngộ, bước vào cửa Đạo cũng được ảnh hưởng, nhưng không được đủ đầy, v́ chung-thủy chẳng có, quả công không tṛn, nhưng cũng được hưởng đôi chút.

       Chư hiền nam nữ ôi! Chỉ có đạo-đức mới cứu văn nhân loại trong cơn khổ khó, không giải quyết được.

       Chỉ có Đức Thượng-Đế ban phước lành xuống mới cứu nhơn-sanh trong thời kỳ mạt-pháp hạ-nguơn nầy. Rán thức tỉnh, ớ nhơn-sanh!

Đạo-lư giải bày, rán nghiệm suy,

T́m đường chánh đại đến khoa kỳ,

Long-Hoa đă mở ngày kề cận,

Tinh-tấn tu hành mới kịp kỳ.

CHƯỞNG-QUẢN GIÁO-TÔNG ĐẠI-ĐẠO LƯ-THÁI-BẠCH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh