Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

67.- ĐỨC PHÂN BIỆN

             Trong buổi hạ-nguơn nầy, Thầy đă gom lại những bầy chiên lành ở rải-rác khắp nhiều chuồng. Thầy giao trọng trách cho mỗi con làm kẻ chăn chiên, nếu con để chiên lạc mất, mà không chịu trách nhiệm, th́ bầy chiên phải tan rả đó con!

            Thầy giáng điển, giáo-huấn các con trên tam-thập niên, tŕnh độ đạo-đức các con một ngày một tiến măi lên. Nhưng, con ôi! Đời càng học, càng thấy dốt; bước đường Đạo càng tu, càng thấy sự cao thâm huyền-bí vô cùng!

            Nếu các con tự thấy ḿnh là thấp kém, mới có thể hăng-hái trên đường tu học để tiến đến ngày chí-thiện, chí-mỹ đó con!

            Mỗi niên, các con đều đắc lịnh hành-hóa các nơi, con hăy kiểm-điểm so-sánh lại sự hành tŕnh trong kỳ nầy đối với những niên qua, các con kinh nghiệm mới thấy rơ sự tiến hóa về tinh-thần đạo-đức các con là thế nào? - Nhưng, con ôi! Cơ Đạo càng tiến triển lên cao, các con càng gặp biết bao trở lực khó-khăn, đó là những bài toán đố, các con cần phải giải-quyết cho xong mới mong mở-mang trí-tuệ, thành công đắc quả được.

            Ở trường đời, các con có học mới biết rằng: thầy nơi phàm tục một khi ra một bài toán, chỉ giải nghĩa cho con hiểu, rồi tự con phải mở trí t́m ṭi sự kết quả. Có như thế, một ngày mới tiến cao lên măi được.

            Cơ Đạo đây cũng thế, các con luôn luôn phải lấy trí quang-minh b́nh tâm xét đoán, kinh-nghiệm trong mỗi hành vi. V́ rằng, lư Đạo càng uyên-thâm mầu-nhiệm hơn sự thực học đó con: Nếu con chẳng sáng suốt phân-biện, cân nhắc trọng khinh, th́ các con bị sai lầm.

            V́ sự hữu danh, hữu tướng trên thế trần nầy, bởi muôn màu chơn-lư th́ có muôn màu lầm-lạc, giả dối pha lẫn. Đó cũng là bài học để các con kinh nghiệm xét suy.

            Con ôi! Ví như danh Thầy là Ngọc-Hoàng Thượng-Đế hay Chúa-Tể Càn-Khôn, mà lời dạy không đúng chơn-lư, th́ con cũng không nên tin, và cũng không nên thi hành. Bởi Đạo là chơn-lư, là đường ngay lẽ phải. Nhưng dưới thế trần nầy, các con bị luật tương-đối, nên các con cần phải lấy trí xét-đoán, phân-biện điều hư lẽ thiệt, mới trọn lành, trọn phải đến ngày chung-qui kết cuộc nghe con!

            Bước Đạo hành-tŕnh dĩ-văng chứng tỏ các con đă trung-thành với Đạo v́ chánh nghĩa, chánh lư, chánh chơn.

            Bước hiện tại đây, các con c̣n phải trải qua bao điều trở lực, đến chung cuộc, con nào vẹn ǵn chung-thủy như nhứt với Đạo, ấy là con thành công đắc quả trên bước Đạo đó con!

            Thầy rất mừng và rất vui, thấy các con tận-tụy hy-sinh trên đường công-quả, công-tŕnh, chẳng nệ-nài khổ khó gian-lao. Công ấy được ghi vào kim-bảng.

            Với công-quả con tạo, chứng tỏ ḷng ích-kỷ của con đă tiêu tan rồi. Với công-tŕnh chứng tỏ con v́ nhơn-sanh, hiến thân ra hành Đạo, th́ nền tảng đă vững chắc rồi, con chỉ cần cất lên những ṭa nhà lộng-lẫy, nguy-nga, tốt đẹp là trau giồi thân tâm cho sáng-suốt tinh-anh, trọn lành, trọn tốt.

            Con ôi! Trường đời cũng thế, con thấy chăng? - Những bực tài ba văn-chương tót chúng, mà thiếu đức hạnh cũng không thể hữu dụng được thay, huống chi trong trường Đạo của Thầy là luôn luôn trọng dụng về đức tánh, tâm linh.

            Bởi vậy, Thầy đă dạy phương-pháp tu thân là "Giới, Định, Huệ". Bài học trước kia con cần phải thực-hành cho đúng mới nên trang đạo-đức.

Trường Đạo dạy con đáng bực Hiền,

Văn-nhơn tṛn phận đáng căn-nguyên,

Vai-tuồng thọ lănh con cần-mẫn,

Phận-sự thừa vâng, trẻ rán chuyên.

Học Đạo rơ thông tường lư sự,

Trường đời kinh-nghiệm, rán tâm thiền,

Từ đây c̣n phải điều gay-cấn,

Thế-sự truân-chuyên luật biến thiên.

CAO-ĐÀI GIÁO-CHỦ CỨU THẾ KỲ BA

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh