Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

66.- BỔN PHẬN NGƯỜI HƯỚNG ĐẠO

               Chư hướng-đạo là người soi đuốc dẫn đàng cho chúng-sanh phải cần có một lư tưởng cao đẹp, một hành động sáng suốt, đem hết cơ-năng hoạt bát cho nền Đạo.

            Cơ-năng có tiến-triển th́ động-tác mới tiến-triển. Từ trên xuống dưới, cơ-năng là guồng máy sinh-lực, nếu không chịu phát triển cơ-năng, cả guồng máy đều bị tê liệt.

            Phải cấu tạo với một tinh-thần đoàn-kết, chặt-chẻ yêu-thương, tiến trên con đường đạo-đức rất là dễ. Từ hành-vi, từ lời thốt phải là đoan-chỉnh. Tai nghe lời thốt có thể vừa vặn tâm trung cùng không, rồi hăy thốt với người; không bao giờ để cho một kẻ nào phiền toái. Như vậy, mới xứng-đáng được phần trọng-trách của Thầy giao.

            Thiết tưởng việc đạo-đức, việc hành động, từ trên xuống dưới phải phát động cơ năng th́ mới thêu được một màn gấm hoa tươi đẹp.

            Xem đi xem lại hành-vi, lời thốt, coi chơn-lư Đạo có đúng nhịp ḥa tấu cùng không, mặc dầu trọng-trách nhỏ hay lớn.

            Là một guồng máy phát động-cơ, nếu guồng máy trong những động-cơ hư đi, th́ máy kia ngưng-trệ không tiến lên được.

            Việc Đạo, tuy xem ngoài h́nh-thức rất dễ dàng, nhưng nội-dung thật là khó khăn. Đem hết năng lực để ngăn ḍng lệ của nhơn-sanh, không phải lập vị, lập danh, mà là lập mạng nên trang đạo-đức thuần-túy mà phục bổn hồi nguyên.

            Nếu kẻ nào hành tṛn bổn phận, ngăn được ḍng lệ của chúng-sanh, ngăn được đau thương của vạn loại, ấy là trọn vẹn chữ tu vậy!

            QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh