Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

65.- TÂM THIỆN

       Đối với các con đă biết Đạo rồi, tức là các con biết rơ thế nào là chơn-chánh, đạo-đức.  – Con thốt lời cho chơn chánh, tư-tưởng th́ phải thiện, lư-trí con phải thiện, dầu con không hành thiện cũng trở gần nên thiện.

       Trái lại, lời thốt con quấy, tư-tưởng con sai, lư-trí con đầy tham-vọng, mặc dầu con không hành-động sai, nhưng con cũng gần hố sa-đọa tội lỗi. Mặc dầu con biết Đạo, chớ ở thế-gian chẳng biết bao nhiêu người lương-thiện hơn con, và cũng tác thành ngôi vị.

       Con vững chí tu thân sẽ đắc thành ngôi vị, nhưng các con biết Đạo mà buông trôi, quên lăng việc Đạo, Thầy rất thương thay! Nhưng luật chí công bao giờ cũng không thiên vị con nào, nếu tṛn công-quả sẽ đắc, bằng không th́ phải trở lại kiếp xưa mà thôi.

       Đối với sự sống của các con phải là thiện. Nếu tất cả các con đều là thiện, lan rộng đến ngoài xă-hội, th́ trần-gian trở nên Thiên-Đàng Cực-Lạc vậy.

       Đối với người lương-thiện, dầu làm một việc đạo-đức nhơn-nghỉa khó đến đâu, hay chết đi chăng nữa, cũng vẫn thực hành ư định. C̣n con không có tâm chí, việc dầu nhỏ nhen có ích muôn loài, con cũng vẫn không làm.

       Người có tâm trí nhơn nghĩa đạo-đức không ham bề vật-chất, mà chỉ phủ nhận điều thiện để độ người nên thiện, sự chết của con phải là đúng chỗ không?  Gặp việc nhơn-nghĩa mà cố lánh th́ uổng lắm các con!

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh