Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

64.- QUAN NIỆM VỀ H̉A HIỆP, THƯƠNG YÊU

             Nầy chư hiền-đồ nam nữ! Trên sự hành-đạo, từ hạ dĩ thượng phải ḥa tâm, ḥa ư, ḥa từ lời nói và hành động. Chớ ḥa lời thốt mà không ḥa hành-động th́ không thể thành công việc được. Không ḥa lời thốt mà ḥa trên hành-động cũng có thể thành công việc được.

            Đạo-đức một ngày một sáng-lạng tinh-hoa, th́ ḷng nhân-thế càng sa-ngă. Đạo càng cao, người tu càng thưa thớt đó là lẽ dĩ nhiên.

            Thầy v́ thương nhân-loại mà mở ra đường đạo-đức siêu-việt kỳ tam nầy để hướng độ nhơn-sanh đến chỗ đại-đồng tuyệt khổ, nghĩa là một nguồn-cội sống chung thương yêu, luôn luôn tương-thân, tương-trợ, tương-ái, th́ chừng ấy mới gọi là cơ tuyệt khổ đại-đồng.

            Nếu chư hiền-đồ đem sự trịnh-trọng lễ-lộc kỉnh Thầy mà không ḥa tâm, ḥa ư, thương yêu lẫn nhau, th́ việc đó chư hiền-đồ minh-biện để giúp ích nhân-loài c̣n có lợi hơn là không tṛn sự yêu-thương, lại phí tổn vật-chất.

            Sự sanh tử ở trần nầy, nếu kẻ bất thiện mà hân-hạnh nằm được trong ngôi mồ xinh-đẹp, chưa chắc ǵ là tiếng tốt khen-ngợi.

            Sở dĩ con người bị thế thường che lấp, thành thử coi vật-chất là hệ-trọng. Lễ lộc xét ra không có ḷng thương người, mà lễ-lộc ấy chỉ phí tổn mà thôi.

            Không nhân mà dùng nhạc lễ làm ǵ? - Nếu người hoàn thiện đạo-đức th́ luôn luôn mở ḷng quảng-đại tha-thứ, cứu giúp người, mới đúng là bậc quân-tử hay trượng-phu.

            Nếu thấy người lỗi-lầm mà không trợ sửa, lại gièm pha lẫn nhau, chẳng khác nào chiếc xe kia sắp-sửa rơi vào hố thẳm, chẳng kéo lên, lại xô xuống, th́ càng nguy hại thêm. Một bụi tre, một đám trúc, nếu không nương tŕu măng mọc, mà nếu xắn măng măi đi, th́ bụi tre kia, đám trúc nọ phải lần lần tiêu-tán không c̣n nữa.

            Bởi vậy, phận-sự đàn anh là phải noi gương dạy dỗ đàn em tinh-tấn trên đường đạo-đức, đừng v́ sự cao thấp mà mất sự đạo-đức thương-yêu.

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh