Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

63.- CÔNG MINH CHÁNH

công minh chánh cứu toàn linh,

ĐẠI phước hữu căn hưởng cảnh b́nh,

TIÊN vốn không xa nơi tục-lụy,

Giáng đàn tâm-sự để phân minh.

            Chư hiền đệ muội lănh-đạo ôi! Trên việc Đạo hay sự đời, từ vật-chất đến vô-vi, nếu cố chăm-sóc siêng-năng với công việc mới là sự quan-hệ nhứt, c̣n sự thành công chỉ là phụ thuộc mà thôi.

            V́ công việc, trước phải hành, cái hành phải nhiều công cán, siêng-năng, khéo chuốt-trau, th́ ngẫu-nhiên trở nên thành-công. Sự thật như vậy. Chư hiền đệ muội thi hành quan-niệm chi, yếu-điểm ǵ, công việc thế nào, th́ trước phải thật-hành chính-chắn, th́ sự thành công mới rỡ-ràng, vinh-dự.

            Sự thành công là do sự cố-gắng thật-hành và khéo chuốt-trau, kinh-nghiệm, hiểu biết. Hiểu một cách rộng răi th́ không thể hoàn-toàn công việc được mà phải hiểu từ chỗ tỉ-mỉ đến chỗ bao-la.

            Công việc ǵ cũng có thể phác-họa nên một bức tranh tinh-diệu được, th́ chừng ấy mới đúng-đắn bổn-phận đối với chính bản-thân con người trong xă-hội và đối với nhơn-sanh.

            Vậy mỗi tay hướng-đạo đều phải lập được tâm trí vững-vàng, thực-hành cương quyết, dù thất bại hay thành công đều là bài học quư giá cho mỗi hiền đệ muội. Khi thực hành phải đem dục-ư bỏ riêng, mà đem vào chỗ chí-công vô-tư, xă-kỷ đối với việc làm th́ mới nên được. Dẫu rằng tài chước mưu sâu mà thiếu sự cương quyết, thiếu sự phân định, vội vàng trong công việc, th́ khó mà thành công trọn vẹn.

            Tay hướng-đạo phải đem hết tâm trí để hướng dẫn và khép ḿnh hẳn vào luật Đạo, gương mẫu rơ ràng, kềm chế bản thân, tâm ư trong một phạm vi đạo-đức chơn-chánh, th́ không kêu gào kẻ theo ta nhưng người vẫn thấy và noi dấu.

            Đuốc sáng, lẽ dĩ nhiên xa gần mọi người đều thấy, nhưng đuốc lu mờ th́ dù gần đến đâu cũng không thấy tỏ rơ được.

            Tay hướng-đạo phải đi sát với nhơn-sanh để an-ủi tinh-thần hoặc phương-tiện, kế-hoạch, vật-chất trên t́nh đồng-đạo, tương-trợ tương-ái th́ mới đi đến mức diệt tiêu sầu thảm.

            Chư hướng-đạo hăy coi ḿnh là con của Đấng Phụ-Từ, là đệ tử của Tiên Phật, phải biết tự trọng mà đi đúng căn-bản đạo-đức vi-bổn th́ mới có thể chấn-hưng đuốc từ-lành.

LƯ-ĐẠI-TIÊN

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh