Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

62.- KHOAN NGHIÊM TƯƠNG TẾ

       Hăy nghe Thánh-Sư thuật lại một câu chuyện về thời Thánh-Sư lúc sanh tiền:

       -- “ Tử-Săn làm tướng nước Trịnh, có tiếng là người tài đức trị dân, lấy chánh sách Khoan để trị b́nh thiên-hạ. Đến ngày cuối cùng, kêu Tử-Thái-Thúc dạy rằng: “Sau khi ta thác, th́ người lên làm tướng, phải biết chánh-sách nầy mà trị dân. Người có đức th́ lấy Khoan mà trị, c̣n người thường phải lấy Nghiêm mà trị.

       Ví như: lửa nóng, dân thấy sợ mà tránh; v́ thế rất ít người chết v́ lửa. C̣n nước th́ lạnh, nên dân thấy mà lờn; v́ thế dân chết v́ nước rất nhiều. Ngươi nên hiểu hai lư ấy mà trị dân.”

       Quả nhiên, Tử-Thái-Thúc lên làm tướng, chẳng nở lấy Nghiêm, nên dùng Khoan. Một ít lâu, trong nước sanh ra trộm cướp nhiễu hại lương dân. Tử-Thái-Thúc bèn dùng chánh-sách Nghiêm để trị, th́ được yên-b́nh. Lúc ấy, Thánh-Sư nghe sự thế, có phê rằng: Được lắm, lấy chánh-sách Khoan th́ dân lờn, dân lờn th́ dùng Nghiêm; dùng Nghiêm tức là mănh, mănh th́ dân tàn, tàn th́ phải dùng Khoan.

       Thế là Nghiêm giúp cho Khoan, Khoan giúp cho Nghiêm. Như vậy là được an-b́nh mọi việc.”

       Đối với cơ Đạo cũng thế. Chư môn-đệ lănh-đạo khéo xử dụng hai chữ: Khoan và Nghiêm, uyển chuyển cho hợp thời.

Khoan là ḥa-huỡn, rộng dung t́nh,

Nghiêm ấy khép vào luật sắt đinh,

Khoan với những trang dân trí-đức,

Nghiêm hành kỷ-luật kẻ lờn khinh;

Nếu Khoan măi măi th́ hư hỏng,

C̣n nếu Nghiêm luôn cũng bất-b́nh,

Nghiêm với Khoan nầy tương-tế măi,

Mới là đem lại sự an-ninh.

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh