Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

60.- TRI HÀNH HIỆP NHỨT

       Chư chức-sắc Thiên-phong từ đây nên cố cần tu học cho hiểu thông giáo-lư, tôn-chỉ của Đại-Đạo mới có thể hướng dẫn nhơn-sanh đi đúng theo chơn-truyền được.

       Hăy nhớ câu “Tự giác, giác tha”, muốn dạy người, trước ḿnh phải hiểu rơ và thông suốt mới được. Học giỏi mà đem ra luận bàn măi th́ cũng chưa thành vấn đề tu học. Học là một việc mà hành là một việc. Học cốt để hiểu rơ giáo-lư mà thực-hành theo. Cần thực-hành cho đúng là để chứng tỏ ở sự tu học.

       Học không hành như oanh học nói,

       Học tới đâu hành tới đó thôi,

              Học năm, mà muốn hành mười,

Ắt là sai lạc, lỗi thời, việc hư.

       Trong cơ Đạo sự tu cũng thế,

       Tu nếu không học để hiểu thông,

              Khác nào mù nhốt trong pḥng,

Khác nào du-khách đêm Đông không đèn.

       Học tu là luyện rèn tâm tánh,

       Học rồi hành rạng hạnh chơn-tu,

              Học Đạo thông suốt trí ngu,

Học tu sửa tánh phàm-phu ra Hiền.

       Học với hành tương-liên hiệp nhứt,

       Tu không hành chịu cực luống công,

              Môn-đệ đă thọ Thiên-phong,

Ấy là nhân-phẩm ở trong thời nầy.

       Th́ phải hiểu đủ đầy giáo-lư,

       Kinh-nghiệm tường ư-chí mỗi người,

              Dắt-d́u cho hợp theo thời,

Đúng theo mục-đích Đạo Trời kỳ ba.

 

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh