Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

58.- NGƯỜI HƯỚNG ĐẠO

             Nầy chư hướng-đạo lưỡng phái! Chư hướng-đạo là người dẫn đường cho nhơn-sanh th́ phải hiểu rơ đường lối tận tường, và đặt chính bản thân của chư hướng-đạo vào hoàn-cảnh của nhơn-sanh; chính chư hướng-đạo phải chịu khổ-khó, gian-nguy trước.

            Dẫn đường cho người đi, nếu không biết rơ đường lối xa gần, nhiều ngỏ hay không, rồi lạc lối. Chẳng những chư hướng-đạo mà thôi, lại đưa nhơn-sanh đến nơi sa-đọa, th́ chẳng khác kẻ mù-ḷa dẫn một kẻ tật đôi mắt đi trên hoang-lộ chông-gai, ắt rơi cả hai vào hố.

            Dẫn đường cho nhơn-sanh, nếu phác-họa bằng lời nói mà không chỉ vẽ rành-mạch th́ làm sao người rơ được? - Phải biện chứng và hành động cho người thấy mà noi theo.

            Trên đường đi, chư hướng-đạo phải coi bản-thân là bé-bỏng, là nhỏ-nhít, phải học hỏi: lời nói, tư tưởng, hành động của nhơn-sanh vạn-linh, chớ chẳng phải bao giờ cũng cho rằng ḿnh là hoàn-hảo, tốt tươi, tỏ ra đắc thắng, hơn người, càng làm cho người bất măn; tỏ ra cao giỏi hơn người, càng làm cho người tự-ái, sân-si mà xa Đạo, quên Thầy.

            Người hướng-đạo coi bản-thân bé-bỏng như thế nào? - Bản-thân không trọng hay sao?

            Không phải nghĩ như vậy! Chính bản-thân có hạ ḿnh khiêm nhượng, th́ người mới nâng tột. Khiêm nhượng với lẽ thật, giúp người hiểu sự thiện, chớ chẳng phải khiêm nhượng với h́nh-thức mà xui con người đến nơi chết-chóc thảm-thương.

            Cũng như bao lời nói, một lời vừa-vặn, một lời trái tai; bởi thiếu phân-tách và nhận-xét. Nếu nhận-xét kỷ rồi, th́ lời nói chỉ là vó ngựa, nhưng bảo qua rồi tắt hẳn không nhầm vào đâu, th́ nói đức như không có mà thôi.

            Sở dĩ lời nói trái tai v́ thiếu nhận định, nếu sẵn ḷng tha-thứ v́ chữ vị-tha, không coi bản-thân là trọng, th́ sự ḥa-nhẫn, yêu-thương một ngày một kết chặt đến chốn, tận nơi chủ-định.

            Nếu không ḷng tha-thứ lẫn nhau, chẳng những bản thân khổ, mà kẻ đối chiếu cũng khổ không kém.

            Trên tinh-thần lănh-đạo phải là tuyệt-đối, chớ không phải tương-đối; lănh-đạo với trách vụ thiêng-liêng, hăy xem đó là bổn-phận cao cả, trọng hệ, chớ chẳng phải là một địa-vị to tát. Hăy coi đó là gánh nặng độ nhơn cứu thế.

            Đạo của người trượng-phu quân-tử lấy sự thành-thật khả-dĩ mà độ người, đem ḷng thương chúng-sanh mà quên ḿnh mới tṛn niềm Đạo.

            Nhưng phải đi đúng với chữ chí-công vô-tư. Người lănh-đạo phải dứt đi những lời thốt vô giá-trị có hại đến cho người. Lời thốt bất nghĩa là một vách cản ngăn, là hố thẳm, hang sâu cách biệt muôn người không nh́n nhau được.

LƯ-THÁI-BẠCH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh