Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

57.- BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG

               Trường đời hay Đạo, bí quyết thành công là do ở chí kiên-nhẫn. Các con đă từng xem kinh sử cổ kim, đă rơ tường tích Ngu-Công phá núi, th́ vai tuồng của mỗi con ngày hôm nay chẳng khác Ngu-Công đó vậy.

            Các con cách với Thầy chỉ tại núi ḷng ngăn trở, núi ấy đầy hầm hố chông gai, lại thâm sâu, dẫy đầy ác thú là quỉ lục-dục, ma thất-t́nh.

            Các con hăy san bằng núi ḷng ấy, th́ các con đến cùng Thầy rất dễ dàng, khỏi điều chướng ngại ngăn trở trên bước đường tiến-hóa của mỗi con về với Thầy.

            Các con đă rơ tích của Ngu-Công rồi, th́ các con hăy đóng vai tṛ ấy cho đúng với nhiệm vụ thế Thiên hành hóa.

            Ngu-Công tuy tuổi già, sức yếu, mà núi th́ cao lớn, nhưng nhờ chí kiên-nhẫn, bền-bỉ, đem hết tâm lực ra để hành sự, chẳng màng lời chê cười của Trí-Tẩu.

            Con đây cũng thế ấy, không nên v́ vật-chất, lợi danh ám-ảnh mà quên sứ mạng thiêng-liêng, trọng trách của Thầy giao phó.

            Từ lâu, trải mấy mươi niên trường, đường Đạo các con đă từng trải những điều gian-lao khốn-khổ, bước đường tiến bộ đă được tám phần mười, các con chỉ cần cố-gắng thêm lên măi măi th́ sự thành đạt sẽ được như ư nguyện của Ngu-Công.

            Các con nên biết rằng, chẳng phải các con hạn chế sự tu hành trong một đời các con thôi đâu, vẫn c̣n măi măi lưu truyền đến thất ức niên, chớ chẳng phải như ư phàm các con hứa hẹn, tu lần tu lựa, hoặc năm ba năm đâu.

            Sự-nghiệp các con là sự-nghiệp tinh-thần đạo-đức, phải phát đại-nguyện, những kiếp về sau liên tiếp trên đường tu học, chớ phải nào một kiếp này mà thôi đâu; tại ḷng phàm tánh tục các con cạn nghĩ, ḷng vẫn ước mơ luôn luôn dục vọng.

            Bởi thế, thiêng-liêng thấy rơ lắm, mới dắt lần từ mức, chỉ chứng đường thành công.

            Đến nay, các con đă thấy rơ nẻo thành công rồi, th́ phải cố gắng, hăng-hái tiến măi măi lên để phụng sự hoàn thành sứ-mạng nghe mỗi con!

            Cái bí-quyết thành công là do chí kiên-nhẫn, chịu đựng gian khổ, bền-bỉ, tận nhơn lực, th́ lo chi sự thành công không kết quả mỹ-măn đó các con!

Thầy đă cạn lời, trẻ nghiệm suy,

Bước đường hành Đạo rán lo th́,

Cảnh đời sắp đến nhiều đau khổ,

Phận sự các con phải cứu nguy.

Gặp lúc phong-vân con lănh phận,

Đến ngày chuyển hóa, trẻ hành-vi,

Làm sao cho xứng con hiền hiếu,

Đạo-đức chấn hưng đă đến kỳ.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh