Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

56.- LƯ ĐẠO CƠ THIÊN

       Các con đă hiểu câu: “Thiên khai ư Tư, Địa tịch ư Sửu, Nhơn sanh ư Dần”. V́ lư Trời như thế, nên từ niên Giáp-Tư, Thầy chuyển cơ Đạo cho anh con là NGÔ-MINH-CHIÊU thọ chơn-truyền của Thầy trước. Đến Ất-Sửu, Thầy mới tỏa lần lần. Đến Bính-Dần, Thầy mới mở Đạo là ngày sơ nhứt, chánh ngoạt, Thầy thâu thập-nhị môn-đồ của Thầy đầu tiên đó.

       Các con đă lầm tưởng ngày nhị-thập-tam, bát ngoạt là ngày Thầy mở Đạo. Không phải thế đâu con! Chính ngày ấy anh con là LÊ-VĂN-TRUNG khai Đạo với chánh-phủ Pháp. Các con hiểu rơ cơ Trời đă qua như thế.

       Đến nay, sự tương lai sắp đến, Thầy cũng giảng-giải cho con tường: đầu niên Canh-Tư nầy (1960), Thầy chuyển “Chuyển-Hóa Long-Hoa”, rồi lần đến niên Nhâm-Dần mới “Đại-Hội Long-Hoa” đó các con!

       Con ôi! Thầy mở Đạo, hứa với các con rằng: “Thầy đem nhân-loại trở lại đời Thượng-Nguơn Thánh-Đức”. Nhưng nhân-loại phải được trọn lành, trọn phải, trọn tốt mới đủ điều-kiện an hưởng cảnh đời tái tạo Thượng-Nguơn Thánh-Đức đó các con!

       Vậy, các con rán trau luyện thân tâm, rán cần mẫn trên bước đường hành Đạo, rèn luyện cơi ḷng cho trở nên thanh-bạch để hưởng cảnh Nghiêu-Thiên, Thuấn-Nhựt nghe các con!

Thầy đă phân tường, trẻ nghiệm tri,

Hiểu thông cơ Đạo đến thời kỳ,

Cố cần trau luyện thân tâm sạch,

Khử trược, lưu thanh mới đắc th́.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh