Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

55.- T̀NH THIÊNG LIÊNG VÀ T̀NH NHÂN LOẠI

       T́nh thiêng-liêng của Thầy với trẻ,

       Mối liên-quan Thượng-Đế sớt chia,

              Cho con xuống thế tách ĺa,

Để mà tiến hóa rồi về ngôi xưa.

       T́nh thiêng-liêng con tua khắn-khít,

       T́nh thiện-cảm siết chặt với nhau,

              Thương yêu một dạ, một màu,

T́nh huynh, nghĩa đệ, chớ xao-lăng ḷng.

       T́nh nhân-loại cũng đồng một khối,

       Rán thương nhau, cứu rỗi cùng nhau,

              Con ôi! cuộc thế khổ đau,

Rán mà d́u-dắt đồng-bào nhứt tâm.

       Thầy dạy trẻ canh thâm nhắc-nhỡ,

       Cho mỗi con ghi nhớ lời Thầy,

              Cùng chung lo liệu hiệp vầy,

Dắt d́u khỏi cảnh đọa đày biển mê.

       T́nh thân-ái chung về một mối,

       Con nhứt tâm sớm tối ân-cần,

              Dạy nhau kết chặt tương-thân,

Một niềm tương-ái ân-cần giúp nhau.

       Rồi dạy rơ lời trau đạo-lư,

       Cho thấm-nhuần những ư của Thầy,

              Dạy con liên-hiệp chung dây,

Dung-ḥa t́nh lư từ đây sẽ thành.

 

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh