Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

53.- NHÂN QUẢ

       Nhân-quả có nghĩa là gieo giống chi th́ gặt giống nấy, hễ gieo trước th́ gặt sau.

       Mỗi hành vi của các con dù tốt hay xấu cũng đem lại một kết quả. Sự nhân quả nó liên lạc chặt chẽ nhau, từ cơi vô-h́nh đến cơi hữu-h́nh hiện tại của đời các con. Nhân quả nó theo dơi các con từ kiếp trước sang kiếp này rồi đến kiếp khác. Bởi thế, các con hiểu Đạo rồi, rán tránh những điều ác, phải luôn luôn vui với việc làm lành. Đó là con gieo mầm từ-thiện để sau an hưởng quả lành.

       Con ôi! Nhân-loại hiện giờ đang bị trả quả chung, v́ quả ấy kết tạo từ lâu, nay đă đến thời kỳ chín mùi. Tất cả các con đều có quả, đứa th́ quả lành, đứa lại quả chẳng lành.

       Những sự phước hay họa ở trên đời con chẳng phải là ngẫu-nhiên hay t́nh cờ, mà chính là do sự hành-vi trước kia hoặc dữ hay lành đó thôi. Bởi vậy, những đứa gặp quả xấu đến, tức là trả quả ngày xưa, nếu biết tu hành th́ vui ḷng nhận quả ấy để trả cho rồi nghiệt-chướng, lại lợi dụng cơ hội ấy để trau tâm luyện tánh cho nên trong sạch, cao-thượng, tốt đẹp hơn. Nhưng các con phải noi theo ḷng từ-bi của Thầy mà ban vui cứu khổ cho muôn loài vạn vật; khi các con gặp một đứa nào đang bị trả quả, th́ bổn-phận các con phải xót thương lo-liệu, cứu giúp kẻ ấy.

       Trước kia, Phật có dạy rằng: “Con hăy giúp đỡ người cần giúp đỡ, con hăy vỗ về những người đang buồn thảm, hễ con giúp người, tới phiên con th́ người giúp lại.”

       Các con nam nữ nên tin luật nhân-quả và nên sợ luật Trời. Thầy rất công-b́nh, không v́ thương mà tư-vị một con nào hay bỏ một con nào. Các con phải rán tạo những điều lành để sau hạnh-hưởng.

Nhân nào quả nấy đó con ôi!

Gieo trước gặt sau ấy luật Trời,

Gầy ác phải mang tai nạn đến,

Tạo lành th́ được phước lai hồi.

Dữ, lành tại trẻ gây nhân-quả,

Họa, phước do con đón rước mời,

Con biết tu rồi nên tránh dữ,

Gieo mầm từ-thiện mới nên người.

              Nhớ câu: “Thiên vơng khôi khôi”,

“Sơ nhi bất lậu” lưới Trời đó con!

       Luật nhân-quả các con khá sợ,

       Luật trả vay, con chớ vay thêm,

              Cứ lo trả đủ là êm,

Vay nhiều, con phải trả nhiều đó con.

       Nhân với Quả tại con gieo rắc,

       Trả với vay, con chắc đừng thêm,

              Một ḷng v́ Đạo th́ nên,

Lo tṛn bổn-phận, Ơn-Trên giúp vùa.

       Con nam nữ sớm trưa cần mẫn,

       Xem sám kinh tinh-tấn tu hành,

              Cứ gieo hột giống từ lành,

Th́ sau được gặp cảnh thanh an-nhàn.

       Luật nhân-quả công-bằng thưởng phạt,

       Tội bấy nhiêu, gặp ác bấy nhiêu,

              Th́ sau phải trả đủ điều,

Ấy là cái luật Thiên-điều đó con.

       Lo phước đức sau c̣n hạnh hưởng,

       Lo tu chơn Thầy thưởng phước lành,

              Các con một dạ chí thành,

Đường tu sốt-sắng, điển lành Thầy ban.

       Cuộc trần-thế điêu-tàn khốn-khổ,

       Cảnh mạt đời biểu lộ trước đây,

              Các con đă hiểu Đạo Thầy,

Cao-Đài cứu thế kỳ này hạ-nguơn.

       Phận các con chi sờn khó nhọc,

       Bước đường tu lăn-lóc gian-lao,

              V́ đời, v́ Đạo chẳng nao,

V́ trong sanh-chúng, đồng-bào, rán tu.

       Tu vẹt phá ngút mù sáng tỏ,

       Cho nhân-loài thấy rọ trần-ai,

              Là nơi địa-ngục nạn tai,

Trong ṿng tứ khổ miệt mài lợi danh.

       Con hiểu Đạo đường lành cứ tiến,

       Luật trả vay hiển hiện lắm con,

              Nhân quả phải sợ, lo tṛn,

Gieo mầm từ-thiện sau con hưởng nhờ.

       Thầy tiết lộ Thiên-cơ Tạo-hóa,

       Cho các con ghi dạ, nhớ ḷng,

              Từ đây phải rán hành xong,

Nhứt tâm, nhứt trí, hiệp đồng lo tu.

 

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh