Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

51.- THIỆN ÁC

            Gạo thơm, các con không bao giờ đổi lúa sầy, gạo ẩm. Của thiện không bao giờ đổi của ác mặc dầu của ác dẫy đầy.

            Ly nước đục, bát nước trong: ly nước đục các con không bao giờ ẩm, bát nước trong con lại dùng.

            Sự thiện các con hành, ác không bao giờ hành. Ly nước đục, bát nước trong đổ ra rồi gọi là ly không, bát không. Người chết rồi cũng phủi tay không.

            Nhưng con ôi! Hăy nh́n kỹ trong bát nước, ly nước kia đổ ra rồi mà các con có thấy ǵ trong bát, trong ly không? - Hẳn là không thấy, đó là không-khí đông đặc trong ly, trong bát, và cặn bă dẫy tràn trong bát, trong ly.

            Các con thấy người chết rồi, c̣n thấy điểm ǵ chăng? - Đó là những điều tội phước quanh măi linh-hồn con. Sự tội ác dẫy đầy bên con mà con nào có rơ!

            Kẻ ác tự trọng lấy vật-chất tức là bản thân. Người thiện chỉ mong kết quả ở tinh-thần. Tinh-thần thanh-bai mới đặng trọng, vật-chất dù muôn ngh́n mà của ấy nhơ-nhuốc chẳng khác nào ảo-ảnh tan đi mà thôi.

            Con thử nh́n đá kia vẫn cứng, núi nọ vẫn cao, biển rộng mênh-mông, sông dài diệu viễn nhưng thua tất cả tội lỗi của kẻ ác bạo.

            Các con ôi! Sự thiện mới là đáng trọng. Vậy con hăy làm tṛn bổn-phận con, phận con là hành thiện cho rồi đi, hành thiện cho đúng đi, th́ sự thành kia hiển nhiên trở nên mà thôi.

            Miếng ruộng kia cày bừa chưa? - Cỏ dẫy tràn mà gieo giống, th́ giống ấy làm sao lên đặng đó các con?

            Thầy đem con đường chơn-thiện là chơn-truyền duy-nhứt từ cổ chí kim để cho các con hành cho đúng nếu các con mong muốn kết thành sớm đó con!

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh