Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

50.- THÓI ĐỜI

       Chanh chua, đường vào c̣n dịu thay. Muối mặn, nước lă vào c̣n lạt thay. Kẻ dữ, lời ngon tiếng ngọt, lẽ chơn thiện vào c̣n dịu tâm thay.

       Trong ba thể-chất khác nhau, chanh có đường cũng vẫn tính chua. Muối dù có nước cũng vẫn giữ tính mặn. Kẻ ác dù lời ngon tiếng ngọt, lẽ chơn thiện sâu xa đến đâu cũng tồn tánh dữ.

       Bởi lẽ ấy, sự dữ của loài người trên thế-gian này không bao giờ dứt tuyệt đó các con!

       Chanh chua, muối mặn, ác bạo là những thói đời. Các con phải hiểu những thói đời như thế nào mà cư-xử hợp lệ với hoàn cảnh để khỏi thiệt-tḥi bản thân con.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh