Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

    49.- NĂM ĐIỀU HY SINH CĂN BẢN

         Một là học tập hy-sinh,

Thành tài thi đậu giữ ǵn bản căn.

         Không cho ai phạm luật ban,

Không cho ai phạm những đàng bất minh.

         Hai là ḿnh sửa lấy ḿnh,

Trường-trai lănh đạo nhân-sinh tam thừa.

         Để ra chỉ dẫn sớm trưa,

Thuyền, kiều rước khách cửu thừa phẩm nhơn.

         Ba là hành Đạo chánh chơn,

Không phạm điều cấm, chẳng hờn chúng-sanh.

         Thương nhau như thể em anh,

Thương nhau truyền Đạo chỉ rành mỗi phương.

         Bốn là đừng nhiễm tứ-tường,

Ngũ-giới, đề bát, chủ-trương hiểu rành.

         Tam-qui khá nhớ thi hành,

Cũng không phạm cả đoàn anh chị người.

         Năm là hành Đạo vui tươi,

Tứ thời tịnh dưỡng t́m người giúp công.

         Vậy thời mới tánh đại-đồng,

Biết thương nhân-loại, biết mong Đạo thành.

* * *

Đạo thành, nam nữ bực Thiên-phong,

Phải hiểu phái chi cả đại-đồng,

Tôn-giáo ngũ châu nh́n nhận cả,

Việt Nam thành Đạo tiếng ngoài trong.

 

TRƯỜNG-CANH THÁI-BẠCH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh